برنامه رادیویي قالیباف به درخواست ستادش پخش نشد

Shargh - - سیاست -

سیداحســان قاضــيزاده، عضو کمیتــه تبلیغات انتخابات ریاســتجمهوري در گفتوگو با «شــرق» گفت درخواست حذف و جایگزینشدن صوت برنامه تلویزیونــي در برنامه رادیویي محمدباقــر قالیباف از سوي ستاد ایشــان بوده. اصاحات برنامه رادیویي در حد یکي، دو دقیقه بود و پیشنهاد کردیم صحبتهاي جدید به برنامه رادیویي اضافه شــود، ولي ستاد آقاي قالیباف ترجیح داد صوت برنامه پخششده تلویزیوني از رادیو پخش شود. این اصاحات براي برخي دیگر از نامزدها هم بوده و روندي عادي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.