به خاطر دئیلسوجامپهورسرهسا یفتتاحکف رولوطزرحهخودکم صبنزبیرن نمیکنیم

تأکید فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بر تأثیر برجام در افتتاح پالایشگاه خلیج فارس

Shargh - - اقتصاد -

شرق: حدود دو هفته قبل، در افتتاح شش فاز پارس جنوبي، وزير نفــت اعلام كرد دولت فقط پروژههاي بهاتمامرسيده را افتتاح خواهد كرد و وعده داده بود كه دو هفته بعد از آن زمان، فاز اول پالايشگاه خليج فارس افتتاح میشــود. روز گذشته حسن روحاني، رئيسجمهــوري ايــران، براي افتتاح همــان پروژه موعود عازم بندرعباس شد. روحاني در آيين افتتاح اين پروژه، با بيان اينكه فاز اول اين پالايشگاه، آغاز خودكفايی كشور در بنزين است، تأكيد كرد اين برجام بود كه سبب شد اين افتتاح شــكل بگيرد. سخن او را البته فرمانده قــرارگاه خاتمالانبيا هم تأييد كرد و مشخص نيست حالا در اين موقعيت دليل دلواپسي برخي دلواپسان براي بهنامزدن اين پروژه چيست؟ روحاني در پاســخ به همين دلواپسان، ديروز گفت: ما هر طرحی را كه تكميل شود، بهخاطر دلواپسها « يک روز هم صبــر نمیكنيم و افتتــاح میكنيم. فكر میكرديم دلواپسها برای برجام دلواپس هســتند؛ اما بعد ديديم كه برای افتتاح هم دلواپساند! . »

در خرداد 92 پيمان بستيم از اموال ايران حراست كنيم

حســن روحانی با انتقاد از برخی دلواپســیهای اخیر درباره افتتاح پروژههای تکمیلشــده در دولت یازدهــم از ســوی رئیسجمهور، اعلام کــرد: برای افتتاح طرحهای تکمیلشــده بهخاطــر دلواپسها یک روز هم صبر نمیکنیــم. این کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم در سالن فجر بندرعباس در جریان افتتاح پالایشــگاه خلیج فارس اظهار کرد: امروز روز باشــکوهی اســت چون عــلاوه بر میلاد اباعبــدالله )ع( و روز ملی خلیج فارس، روز شــروع خودکفایی کشــور در بنزین است. وی ادامه داد: در خــرداد 92 با هم برای آزادی ایــران عزیزمان پیمان بســتیم تا دست به دست هم دهیم و اموال ایران را که در جایجای جهان توقیف شده بود، آزاد کنیم و به ایران بازگردانیم.

اگر برجــام نبود اين پالايشــگاه هيچوقت افتتاح نمیشد

او ادامه داد: فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس که افتتاح شــد، یکی از افتخارات صنعت نفت ایران اســت. تمامی تجهیزات اصلی این پالایشگاه سالها پیش خریداری شــده بود؛ اما در کشورهای مختلف توقیــف بود و اگر برجــام نبود، این پالایشــگاه هیچ وقت افتتاح نمیشــد. آنها کــه میگویند آثار برجام را ندیدهایم، امروز به پالایشــگاه ستاره خلیج فارس بیاینــد و ببینند کــه همه تجهیزات خریداریشــده نهتنها به ایران آمده، بلکه نصب هم شده است.

روحانی در ادامه یادآور شــد: اگــر قبل از برجام میتوانستیم تحریمها را دور بزنیم و تجهیزاتی وارد کنیم، اگر این تجهیزات خراب بود، به گردن خودمان میافتاد؛ اما امروز سازنده تجهیزات باید آنها را سالم بــه ملت تحویل بدهد. عهد مــا با هم در خرداد 92 این بود که راهی را انتخــاب کنیم که اموال ایران را حراســت کنیم و با هم قدمــی برداریم تا پروژههای مهم کشورمان افتتاح شوند.

دلواپسها فقط براي برجام دلواپس نيستند

او بــا انتقــاد از کســانی کــه از افتتــاح پروژهها انتقاد میکنند، تصریــح کرد: بعضیها فکر میکنند افتتاحکــردن مثل زدن کلید یک لامپ اســت. برای پروژهها چندین سال تلاش شده؛ این پالایشگاه از سال 86 شــروع شده و تا ســال 92، 40 درصدش تکمیل شده بود، آنهم قسمتهایی مثل لولهکشی و منابع ســاخته شده و بســیاری از تجهیزات در آن نبود. ما هــر طرحی را که تکمیل شــود، بهخاطر دلواپسها یــک روز هم صبر نمیکنیــم و افتتاح میکنیم. فکر میکردیم دلواپسها برای برجام دلواپس هســتند؛ اما بعد دیدیم که برای افتتاح هم دلواپساند!

این کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم ادامه داد: این پالایشــگاه جزء پروژههایی بود که من هر هفته آن را دنبال و از وزیر نفت دربارهاش سؤال میکردم. دولــت یكمیلیاردو 400 میلیون دلار برای این پالایشگاه هزینه کرده که فاز اول آن افتتاح شد و انشــاءالله در یکی، دو هفته آینده تولید بنزین در این پالایشگاه روزانه به 12 میلیون بشکه خواهد رسید.

او همچنین خاطرنشــان کــرد: در خرداد 92 پای صنــدوق رأی رفتیم تا کشــورمان بهجــای مصرف بنزین آلوده، بنزین ســالم مصــرف کند و در گازوئیل و بنزین به خودکفایی برســیم. ما امروز گازوئیل وارد نمیکنیــم، بلکه صــادر هم میکنیــم و بهزودی تا پایان امسال نهتنها بنزین را وارد نخواهیم کرد، بلکه بهتدریج به صادرات آن خواهیم پرداخت.

ایــن کاندیــدای انتخابــات ریاســتجمهوری با یادآوری ســال 92 خاطرنشان کرد: در آن سال اولین غصــه من این بود که چگونه گنــدم مورد نیاز مردم را تأمین کنیم. اوایل تیر 92 که هنوز مســئولیت را بر عهده نگرفته بودم، اولین گزارش نیروی انتظامی به من این بود که در برخی اســتانها ذخیره گندم فقط برای سه روز اســت و یکی، دو هفته کار من این بود که تلاش کنم کالاهای اساســی تأمین شود تا مردم با مشکل مواجه نشــوند؛ اما امروز ما هشت میلیون تن گنــدم در انبارهایمان داریم و در ســال 95 برای اولینبار صادرکننده گندم شــدیم و ســه میلیون تن آماده صادرات بود که بخشی از آن را صادر کردیم.

راهی را شروع كردهايم كه شعار ندهيم بلکه عمل كنيم

او در ادامه بیان کرد: بعضیها شــعار میدادند و میگفتند قــدرت ملی، ولی ما کمتــر حرف زدیم و بهجای آن انبار ســلاحهای اســتراتژیک ما در این سهسالونیم به اندازه 10 ســال قبل است. ما راهی را شــروع کردهایــم که شــعار ندهیــم، بلکه عمل کنیم، راهــی که آزادی ملت ایــران را تضمین کنیم و خرافهگرایــی را کنار بگذاریم. مردم باید در مســیر آزادی و وحــدت قرار بگیرند و اســاس کار در دولت تدبیر و امید شایستهسالاری است.

به دره قطعنامهها برنميگرديم

وی ادامــه داد: ما نمیخواهیــم راهی را که در 92 شــروع کردیم، رها کنیم و نمیخواهیم به عقب و به ســالهای 90 و 91 برگردیــم، بلکه میخواهیم به ســمت آزادی و عزت ملت ایران حرکت کنیم. ما باید مشکلات کشــور را حل کنیم و البته قبول داریم کــه در طول دولت یازدهم تنها برخی از مشــکلات را حــل کردهایــم و در بســیاری از ایــن زمینهها در نیمه راه هســتیم، امــا قله پیروزی را در وســط راه میبینیم. ما به دره رکود، دره تورم، دره تحریم و دره قطعنامههای سازمان ملل علیه ایران برنمیگردیم، چون قله پیروزی را میبینیم و بین راه هستیم و این راه را تا پیروزی در 1400 ادامه میدهیم.

مدعيان ايجاد شغل، در 8 سال قبل، امتحانشان را پس دادند

این کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری در بخش دیگــری از صحبتهایش گفت: آنها که میگویند ما شغل ایجاد میکنیم در هشت سال قبل، خودشان و دوستانشــان امتحان خود را پس دادند. آن زمانکه قیمت نفت چند برابر بود، چند شغل درست کردید؟ دولــت یازدهم با وجود ســختیها و مشــکلات در ســالهای 94 و 95 حداقل ســالی 640هزار شــغل جدید برای مردم درســت کرده است. در دولت قبل مســئولین فقط اعلام میکردند، اما مــا چیزی را از خودمان اعلام نمیکنیم. بلکه رئیسجمهور شما با استناد به مرکز آمار صحبت میکند.

به دروغ بازنميگرديم

او ادامــه داد: عهد ما این بود که مراکز تخصصی مثل ســازمان برنامــه و بودجه را بازســازی کنیم و مراکز آمــاری را آزاد بگذاریم. آنها هســتند که آمار را اعلام میکنند. قرار ما تشــکیل دولت راستگویان بود، چراکه تمام مشــکل ما از دروغ است. ما مسیر صداقت و شــفافیت را شــروع کردهایــم و به دروغ بازنمیگردیم.

روحانی همچنین ادامه داد: مسیر و راه ما تعالی ایران عزیز اســت. پیشرفت کشور بدون آزادی و رفاه امکانپذیر نیســت. اگر بناســت در حریم خصوصی مردم مداخلــه کنیم تا این دولت هســت، نخواهد گذاشــت. این دولت راه را برای ملــت ایران و برای رابطه با دنیا باز کــرد. امروز ارتباطات ایران با جهان برقرار است و این راه ادامه خواهد یافت.

تأكيــد فرمانده قــرارگاه خاتم بر تأثيــر برجام در افتتاح پالايشگاه

ســردار عبــادالله عبداللهــی، فرمانده قــرارگاه ســازندگی خاتمالانبیا )ص( در مراسم بهرهبرداری از مرحله نخست پالایشگاه میعانات گازی 360هزار بشکهای گفت: با بهرهبرداری از مرحله نخست این پالایشــگاه روزانه 12میلیون لیتر بنزین یورو٤، چهار و نیــم میلیون لیتر گازوئیل یــورو٤، یک میلیون لیتر نفت ســفید یورو٤ و یــک میلیــون و 300 هزار لیتر گاز مایع )الپیجی( یورو٤ تولید میشــود.او ادامه داد: با بهرهبرداری کامل از پالایشــگاه ســتاره خلیج فارس با تولید 3٦ میلیون لیتر بنزین با کیفیت یورو٤ و ٥، تولید بنزین در کشــور به بیــش از صد میلیون لیتر در روز خواهد رســید که افزون بر قطع واردات بنزین، امکان صادرات این فراورده و افزایش کیفیت ســوخت مصرفی داخل نیز فراهم شــده و ایران به جرگه صادرکننــدگان بنزین میپیونــدد. دو مرحله باقیمانده پالایشــگاه 360هزار بشــکهای میعانات گازی ستاره خلیج فارس نیز به ترتیب به فاصله هر ششماه وارد مدار تولید میشود و در صورت تأمین مالی و رفع مشکلات، شــاهد بهرهبرداری از کل این طرح تا پایان سال 9٦ خواهیم بود.

او ادامــه داد: برخــی ســازندگان خارجی نظیر زیمنس، نیومن اســر، ســیاد، هانیــل، کرایوتک و ... باوجــود دریافت وجــه و اتمام ســاخت تجهیزات مهمی مانند کمپرســورها و کورهها به دلیل شرایط تحریم، از تحویل آنها امتناع میکردند.

ســاخت این پالایشــگاه از بهمن ســال 1389 و در اوج تحریمهــای ظالمانه به وســیله پیمانکاران و مشــاوران داخلــی و متخصصــان و جهادگــران قرارگاه خاتمالانبیا)ص( آغاز شد و حدود 80 درصد تجهیــزات بهکار گرفته شــده در آن ســاخت داخل است.

ســردار عبداللهــي همچنیــن گفــت: پــس از اجرائیشــدن برجام، تجهیــزات فــوق تحویل و با نظارت نمایندگان این شــرکتها نصب و راهاندازی شــد؛ همچنین بهبود روند عملیــات بانکی و انتقال ارز، پروژه را در مسیر عملیاتی شدن قرار داد.

جاســم جادری، اســتاندار هرمزگان هم گفت: با بهرهبرداری از مرحله اول پالایشــگاه ســتاره خلیج فارس، با ظرفیت روزانه 1200 بشکه میعانات گازی، مقدمه پیوستن ایران به باشگاه صادرکنندگان بنزین فراهــم شــد. او از این پالایشــگاه بهعنــوان یکی از مهمترین نتایج به بار نشستن برجام نام برد و افزود: تا قبل از رویکارآمدن دولت تدبیر و امید، تاریخهای مختلفی برای بهرهبــرداری از مرحله اول آن اعلام شــد که به دلایــل مختلــف ازجملــه تحریمهای ظالمانه بینتیجه باقی ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.