واقعیت سرمایهگذاری دروغهای انتخاباتی

Shargh - - اقتصاد -

سرمایهگذاری در این حوزه پشتوانه خوب و مطمئنی برای صندوقهای بازنشستگی و سرمایهداران بزرگ است که با سرمایهگذاری خود ضمن کسب درآمد مناسب، جایگاه اقتصادی و اعتبار خود در داخل و خارج جهت دریافت وامهای چند میلیارددلاری با بهره مناسب را تضمین کنند. آنچه برخی نامزدهای رقیب دولــت فراموش میکنند یــا حداقل عنوان نمیکنند، این اســت که صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برای دســتیابی به اهداف توسعهای به 200 تــا 300 میلیــارد دلار ســرمایهگذاری نیاز دارد. فقط با انجام این میزان ســرمایهگذاری است که تولیــد در میادین مشــترک نفــت و گاز به حد مناسبی خواهد رســید و اجازه اتلاف سالانه دهها میلیارد دلار نفت و گاز ایران در میادین مشــترک با کشــورهای عرب همســایه گرفته خواهد شد. این کشورها در 10 سال گذشته حدود 150 میلیارد دلار از سهم ایران در میادین مشترک را برداشت کردهاند. چنانچه هرچه سریعتر این عقب افتادگی را جبران نکنیم درواقع تاراج منابع غیرقابل بازگشــت ملت ایران را به نظاره نشســتهایم. خوشــبختانه با نظر رئیسجمهــور و پیگیریهای مســئولان مربوطه در دولت یازدهم، در حوزه میادین مشــترک گاز در سهســالونیم گذشته اقدامات ارزشــمندی انجام شــد و اکنون به میزان تولید قطر نزدیک شــدهایم. امــا در ســایر حوزهها نیاز به ســرمایهگذاری کلان دهها میلیارددلاری وجود دارد. این نکتهای اســت که رئیسجمهور و معاوناول ایشــان بهدرستی و بــا صداقت، با مردم در میان گذاشــتهاند که تأمین چنین منابعی از داخل کشور مقدور نبوده و نیست. به بیان دیگر راهحل واقعی و قابل دســتیابی برای جبران عقبماندگی، جذب سرمایهگذاری خارجی اســت. در صنعت پتروشــیمی جهت جلوگیری از خامفروشــی و اجرای پروژههای بــا ارزش افزوده بالا، نیاز به حداقل ‪5 0‬میلیارد دلار ســرمایهگذاری است که با این سرمایهگذاریها درآمد کشور حدود صد میلیارد دلار در سال افزایش خواهد یافت. این ســرمایهگذارهای بزرگ جایگاه ایران را در اقتصاد جهانی ارتقا و ریســک ســرمایهگذاری در ایران را کاهش میدهــد و ایران را به یکــی از قدرتهای اقتصادی تبدیــل خواهد کرد. اما ســرمایهگذاری خارجی چگونه میســر میشــود؟ بدون رفع کامل تحریمها و اعتماد جهانــی به ایران و کاهش رتبه ریســک ســرمایهگذاری در ایران، نمیتوان ادعای جذب سرمایهگذاری داشــت و این همان نکتهای است که دکتر روحانی بهدرستی در دولت اول خود به دنبال رفع آن بود. وضع تحریمها در مدت نسبتا کوتاهی صورت گرفت اما برداشتن تحریمها زمانبر و ســخت اســت. اگر نامزدی مدعی پایبندبودن به منافع ملی اســت باید بداند خرابکردن ساختمان بلند کار آسانی است اما ساختن آن سخت و زمانبر خواهد بود. دولت یازدهم بهدرستی، این گلوگاه را شناســایی و در جهت رفع آن تلاش کرد. ادامه این مسیر میتواند ســایه نحس و ویرانگر تحریمها را از ســر ملت ایران بردارد تا ما بتوانیم با استفاده از ظرفیتهای بالای کشور، ایران را به جایگاه رفیع و واقعی آن سوق دهیم و از تاراج منابعمان به وسیله همســایگان جلوگیــری کنیــم. در صنعت مهم و اشتغالزا و زیربنایی هوایی و ریلی نیز نیازمند جذب بیش از صد میلیارد دلار ســرمایهگذاری هســتیم درمجموع برای توســعه کشــور در حوزههایی که دارای مزیت ویژه هستیم از جمله حوزههای نفت، گاز، پتروشــیمی و انرژی خورشــیدی و حملونقل هوایی و ریلــی حداقل نیازمنــد 500 میلیارد دلار سرمایهگذاری هستیم. نامزدهای مدعی ایجاد فلان میزان شغل پاســخ دهند آیا این میزان سرمایه در سیســتم مالی ایران وجود دارد؟ آیا جمع سرمایه همه بانکها به یکدهم این مبلغ میرســد؟ مگر میشود چنین سرمایهگذاری کلانی را از بانکهای ایران تأمین کرد؟ معلوم اســت که نمیشود! حتی در صورت امکانپذیربودن، آیا سرمایهگذاری در این حوزههای کلان و پرریســک با منابع داخلی و نرخ بهره بانکی فعلی، کوچکتریــن توجیه اقتصادی دارد؟ اینگونه سرمایهگذاریها از منابع داخلی نه قابل تحقق است و نه اگر قابل تحقق باشد با بهره بانکی بیش از هشــت درصــد کوچکترین منطق علمی و اقتصادی ندارد. احــداث یک واحد بزرگ پالایشگاهی یا پتروشیمی نیاز به دو تا چهار میلیارد یــورو ســرمایهگذاری دارد یعنی بین هشــت تا 16 هزار میلیارد تومان. صندوق توسعه ملی نیز چنین منابعی نــدارد. بهره این ســرمایهگذاری با کارمزد و بهره بانکهای ایرانی ســالانه بیــن هزارو 800 تا چهــار هزار میلیارد تومان خواهــد بود درحالیکه ســود این واحدها سالانه کمتر از این میزان خواهد بود. اجرای پروژههای بزرگ بدون استفاده از منابع ارزانقیمت خارجی یا فاینانس امکانپذیر نخواهد بود و بــدون ســرمایهگذاری خارجــی و فاینانس امکان به بهرهبرداری رساندن و بهرهگیری مناسب از ظرفیتهای ویژه اقتصادی ایران وجود نخواهد داشت. کشورهای همسایه در دولت گذشته، صدها میلیارد دلار از ذخایر مشــترک نفــت و گاز با ایران، بهرهبرداری کردند. تا منابع مالی لازم تأمین نشود، نمیتوان به این شــرایط خاتمه داد. کشور عراق به جای پرداخت غرامت جنگ به ایران در ســالهای گذشته، دهها میلیارد دلار از نفت میادین مشترک با ایران را برداشت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.