آسمان صلح و دوستی

Shargh - - اقتصاد - محسن شورگشتی عضوفدراسیونبینالمللی کنترلرهای ترافیک هوایی

چهار سال پیش هنگامی که یکی از کاندیداهای یازدهمیــن دوره ریاســتجمهوری در مناظرات تلویزیونی از توان بالقوه ایــران برای بهرهبردن از آسمان کشــور بهعنوان یکی از منابع درآمد ارزی ســخن میگفت، با وجود تأیید اصــل موضوع از سوي کارشناسان، کمترکســی تصور اجرائیشدن آن را در ذهــن میپرورانــد. با توجه به شــرایط سخت آن زمان که بهواسطه برخی بیتدبیریها و تحریمهای ظالمانه خارجی به مردم تحمیل شده بود، تبادلات سیاسی و اقتصادی در زمین و آسمان کشــور به حداقل مقدار و با دشــواریهای بسیار محدود شــده بود. با رویکارآمــدن دولت جدید و تغییر روش و منش دســتگاه اجرائی، بهتدریج شاهد آرامشــدن فضای اقتصادی و شکفتهشدن جوانههــای تدبیر و امیــد در بخشهای مختلف بودیم. در این میان، آســمان کشور نیز از نگاههای مدیران و برنامهریزان دور نماند و با طرح فراملی مدیریت آســمان ایرانشــهر رفتهرفتــه گامهای اصلاحی و علمی برداشته شد. علاوه بر مذاکراتی کــه منجر به برجام و رفع محدودیتهای بســیار برای کشور شــد، مذاکرات متعددی نیز به وسیله بخشهــای مختلــف صنعت هوانوردی کشــور با کشــورهای منطقه و ســازمانهای بینالمللی از جملــه ایکائــو و یاتا صورت گرفــت. همزمان با مذاکرات خارجــی، گفتوگوهــای مفیدی نیز با نهادها و ســازمانهای داخلــی در بخشهای گوناگــون کشــوری و نظامی، صــورت گرفت و با تلاش فراوان دلســوزان کشــور، مقدمات طراحی و راهاندازی مســیرهای هوایی جدید فراهم شــد. روز یکشــنبه در تکمیل فاز اول از مدیریت آسمان ایرانشــهر، پنجهــزارو 200 کیلومتر مســیرهای هوایــی جدید با حضور دکتــر آخوندی، وزیر راه و شهرســازی افتتاح شــد که در نهایت حاصل سه ســال مطالعــه و فعالیت متخصصــان اداره کل مراقبت پرواز و دیگر بخشهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، منجر به راهاندازی تقریبا 15 هزار کیلومتر مسیر هوایی جدید و رسیدن مجموع مسیرهای هوایی کشور به حدود 75 هزار کیلومتر شــد.از همان اولین روزهای اجرائیشدن برجام، شــاهد افزایش پروازهای عبوری از فضای کشور بودیم تا اینکه با افتتاح مسیرهای جدید، رفتهرفته تعداد پروازهای عبوری از آســمان کشور از روزانه 400 پرواز با رشــدی چشــمگیر به بیش از هزارو 100 پرواز در شــبانهروز رســید. لازم به ذکر است که این افزایــش درخورتوجه در تعــداد پروازها، علاوه بر افزایش حــدود 20درصدی در پروازهای داخلی کشور اســت.در این مدت گامهای ابتدایی حرکت به ســمت توســعه و پیادهسازی حرفهای اقتصاد درونزا در مجموعــه مرکز کنترل ترافیک هوایی بهتدریج آغاز شــده است. کاهش جدایی هواپیماهــا در مســیرهای هوایــی از 30 ناتیکال مایل بــه 20 ناتیــکال مایل در فضاهــای راداری و از 80 ناتیــکال مایــل بــه 50 ناتیــکال مایل در مسیرهای غیرراداری، جداشــدن مسیرهای ورود و خــروج هواپیماها در فرودگاههای مهم کشــور از جمله تهران، مشــهد، تبریــز و اهواز و افزایش ســکتورهای مرکز کنترل ترافیــک هوایی علاوه بر اینکه منجر به افزایش ظرفیت آسمان کشور برای پذیرش هواپیماهای بیشــتر شــده، موجب شــده اســت تا تعداد پروازهای بیشتری امکان پرواز در ارتفاع مطلوب خود را داشــته باشــند که این امر موجب کاهــش درخورتوجه در میــزان مصرف ســوخت آنها شــده اســت. این کاهش مصرف ســوخت، علاوه بر صرفهجوییهــای مالی برای شــرکتهای هواپیمایی، موجــب کاهش میزان آلایندههای محیطزیستی نیز میشود. در کنار این امر، مستقیمشــدن مســیرها نیز موجب کمشدن مدتزمان پروازی در برخی مســیرها شــده است که البته هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد.نکته درخورتأمل در این دستاوردهای بزرگ و ملی این اســت که این افتخارات به دور از هزینهکردهای چندینمیلیوندلاری و با بهرهگیری حداکثــری از تجهیــزات قدیمــی موجود صورت گرفته اســت. ایــن عرصه، همان ظهــور اقتصاد مقاومتی اســت که به همت متخصصان شرکت فرودگاههــا و ناوبری هوایی کشــور و بهخصوص به وســیله کنترلرهای ترافیــک هوایی که در خط مقدم سرویسدهی به پروازها قرار دارند، اجرائی و عملیاتی شده است. کسب درآمد ملی از دانش و تخصص، محصول تلاش جوانان متخصص این سرزمین اســت که تداوم و ماندگاری آن منوط به تداوم مسیر کنونی و برداشتن گامهای بعدی برای مدیریت آسمان ایرانشــهر است. گامهایی که در آن، در ســایه تدبیــر و تعامل مفید با کشــورهای جهان و بــه دور از تنشآفرینیهای غیرضروري، نیروی انســانی متخصص بهعنوان مهمترین رکن توســعه با برخــورداری از تجهیزات مناســب و مدرن، از ظرفیتهای مغفولمانده آسمان بهنفع منافــع ملی کشــور بهرهبرداری کنــد. در صورت تداوم مســیر موجود اســت که میتوان به تعبیر وزیر راه و شهرسازی یعنی آسمان صلح و دوستی نزدیکتر و نزدیکتر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.