افنشدالي خگورباابشركقارزياممعودقایترب اندكس ورلمايهتقادبل

6.3 از 7.8هزار ميليارد تومان معوقات بانك سرمايه در دولت گذشته رخ داد

Shargh - - اقتصاد -

شرق :

«متأســفانه بخش بزرگ تســهیلات اعطایی این بانک به دلایل مختلف در سررســید خود تسویه نشــده و به ســرفصل مطالبات منتقل شده است. از مجموع مطالبات سررســید گذشته این بانک 7.800 میلیــارد تومان اســت که 4.260 میلیــارد تومان آن مربوط به ســالهای 1386 تا 1392 و مبلغ 3.540 میلیارد تومان آن هم مربوط به ســال 1392 به بعد اســت که دو هزار میلیارد تومان از آن جریمه تأخیر اســت»؛ این را مهــدي نیکــدل، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در گفتوگو با «شرق» ميگوید. او در این گفتوگو از 7.8 هزار میلیارد تومان معوقات بانک فرهنگیان رمزگشــایی ميکند و از شاهکار 6.3 هزار میلیارد تومانی مدیر دولت قبل در بانک سرمایه خبر ميدهد.

نیکدل درباره سهمالشــرکه معلمان عضو مؤسسه میگوید: این سهم تا آخرین روز شهریور 139٥ براساس حساب دفتری و بدون احتساب ارزش افزوده چهارهزارو 3٦9 میلیارد تومان بوده اســت. از ایــن رقم، هزارو 107 میلیارد تومان، یعنی 2٥ درصد مانده واریزی اعضا، 3٥0 میلیارد تومان معادل هشت درصد مانده واریزی دولت و دوهــزارو 912 میلیارد تومان معادل ٦7 درصد ســود ناشی از فعالیتهای اقتصادی مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان اســت. مانده سود ســال مالی منتهی به 31 شهریور 139٥ پس از برگزاری مجمع و تصویب سود، در صورت وضعیت اعضا اعمال خواهد شــد. بدیهی است که با ارزیابی داراییهای مؤسسه، ارزش روز این داراییها بیشــتر از مبلغ مذکور خواهد بود. او ادامه داد: بنابراین باید گفت که کل سهمالشــرکه معلمــان اصلا به مبلغ هشــت هزار میلیارد تومان نمیرسد؛ چه رسد به اینکه چنین مبلغی چپاول یا اختلاس شده باشد. همانطور که دادستان کشور هم بارها تأکید کرده، مباحث مطرحشده، درباره رخدادهای بانک سرمایه است.

نیکدل در پاســخ به این پرســش کــه «مگر اموال و دارایــی فرهنگیــان کجاســت کــه شــما معتقدید کســی نمیتوانــد آن را چپــاول کنــد؟» توضیح داد: دارایــی معلمــان در حوزههایــی مانند پتروشــیمی، ســاختمانی، صنعت، بورس، بیمه معلم و... محفوظ اســت و کســی نمیتواند آن را چپاول کند. بیشــترین سرمایهگذاری مؤسســه در قالب هلدینگ پتروفرهنگ و پروژههای پتروشیمی وابسته با آن است که بهتازگی رئیسجمهــوری و وزیر آموزشوپــرورش یکی از این پروژهها را در عســلویه افتتاح کردند. در واقع شــرکت پتروفرهنگ بهعنــوان یکی از بزرگترین شــرکتهای زیرمجموعــه صنــدوق ذخیــره فرهنگیان، در ســال 1387 تأســیس شده اســت. به گفته او فعالیتهای جاری شــرکت پتروفرهنگ بهطور کلی به چهار دسته تقســیم میشــود: این شرکت ســهامدار سه مجتمع تولیدی شامل پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان و پتروشــیمی مارون اســت. پتروفرهنگ همچنین در هشت طرح اجرائی ازجمله کیمیای پارس خاورمیانه، پتروشــیمی کیان، پتروشــیمی لاوان، پتروشیمی آریا، پتروالفین فنآوران، مهتاب پارسیان، پردیس آذربایجان و پتروشیمی تفتان سهام دارد. طرحهای توسعهای این شرکت هم شامل طرح توسعهای مروارید )پتروشیمی تابان( و طرح توسعهای کیمیای پارس خاورمیانه بوده و شرکت بازرگانی پارسه پتروفرهنگ هم از شرکتهای فعال این هلدینگ در حوزه بازرگانی است.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه میدهد: صنــدوق به دلیــل جمعیت بزرگ فرهنگیــان عضو در حوزههای امور مالی، ســرمایهگذاری و بیمهای مؤسسه، شــرکتهای تابعه و همچنین فرهنگیان عضو، اقدام به تأســیس یا خرید سهامداری چند شــرکت مهم در این زمینه کرده اســت. شرکت ســرمایهگذاری فرهنگیان از شــرکتهای اصلی صندوق ذخیره، علاوه بر سهامداری چندین شرکت بورســی، مدیریت و خریدوفروش سهام شــرکتهای تابعــه مؤسســه را برعهــده دارد. بانک ســرمایه نیز بهعنوان یکی از بانکهای خصوصی کشور فعالیت داشته و حدود 47 درصد از سهام آن به واسطه شــرکتهای زیرمجموعه مؤسســه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان اســت. نیمی از سهام بیمه معلم هم مربوط به صندوق اســت؛ شــرکت بیمه امید آسایش و سرمایه ایرانیان هم بهعنوان یکی از نمایندگیهای بیمه معلم اســت که فعالیت آن در راستای خدمات بیمهای به مؤسســه و شــرکتهای تابعه و همچنین فرهنگیان عضو مؤسسه است.

نیکدل همچنین در پاسخ به این پرسش که «صندوق ذخیــره فرهنگیــان در حــوزه املاک و مســتغلات هم فعالیــت دارد و بهتازگــی یکی از پروژههــای این حوزه به اســم مگاپارس بر ســر زبانها افتاده است...» گفت: مجموعــه ســاختمانی مؤسســه مرکب از دو شــرکت ساختمانی معلم و شرکت تأمین مسکن فرهنگیان است. شرکت ســاختمانی معلم یکی از بزرگترین شرکتهای ساختمانی در کشــور، دهها پروژه مهم در تهران و دیگر اســتانها را در دســت احداث و تکمیــل دارد که هزار میلیارد تومــان ارزش دارد. یکی از بزرگترین پروژههای شــرکت ســاختمانی معلــم، مجموعــه چندمنظوره تجاری-اداری-تفریحــی مگاپارس اســت این مجتمع بــا زیربنای 21٥ هزار مترمربــع در 2٤ طبقه )پنج طبقه زیرزمین، همکف و 18 طبقه روی همکف( در زمینی به مساحت 27 هزار مترمربع درحال ساخت است.

تنها شــرکت ویژه ساخت مســکن معلمان به قیمت تمامشده

او در پاســخ به این پرسش که «شما برای فرهنگیان هم مسکن میســازید یا تنها فعالیت تجاری میکنید؟» توضیح داد: شرکت تأمین مسکن فرهنگیان تنها شرکت ویژه ساخت مسکن برای معلمان به قیمت تمامشده در سراسر کشور اســت که تاکنون پنج هزار واحد مسکونی بــه فرهنگیان تحویل داده یا در دســت تکمیل دارد که میتوان به پروژه هزارواحدی فولادشهر اصفهان، پروژه 760 واحدی بهاران ســنندج، پروژههــای 425 واحدی مشــهد، پروژههــای 400 واحدی همــدان، 400 واحدی قزوین، 276 واحدی تبریز و... اشــاره کرد. شرکت تأمین مســکن فرهنگیان علاوه بر تأمین مسکن معلمان عضو مؤسسه، مانند دیگر شرکتهای ساختمانی چندین پروژه تجاری هم در دست احداث و تکمیل دارد.

مدیرعامــل صندوق ذخیــره فرهنگیــان ادامه داد: مؤسســه با دارابودن چندین شــرکت بزرگ صنعتی در کشــور یکی از هلدینگهای تأثیرگذار در این حوزه است. این شــرکتها شامل ماشینســازی اراک، گروه صنعتی پلور ســبز )تولید واگنهای مسافربری(، آلوپن )تولید در و پنجره پروفیل(، شرکت بازرسی مهندسی ایران، شرکت بازرســی مـــهندسی و صنعتی ایران و شــرکت میرداد )تولید آجر( است.

شــرکت ماشینســازی اراک یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان تجهیزات مــورد نیاز صنایــع نفت، گاز، پتروشــیمی، نیروگاهی، حملونقل، سیمان و معدن در کشور اســت. گروه صنعتی پلور ســبز در زمینه تولید و تعمیر محصولات ریلی مانند واگنهای مســافری، باری و مترو فعالیت دارد. شرکت آلوپن هم تولیدکننده انواع مقاطــع پروفیلهای صنعتــی، درب و پنجــره و نمای آلومینیومی و اسپایدر در کشور است.

شرکت بازرسی مهندسی ایران بهعنوان اولین شرکت بازرســی ایرانی با ماهیت مســتقل و ملی تأسیس شد و از باســابقهترین شرکتهای کشــور در حوزه بازرسی مهندســی اســت. صلاحیتش هم برای بازرســی کالا و پروژهها، همواره به تأیید مؤسســه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسیده اســت. درنهایت شرکت میرداد با دراختیارداشتن تجهیزات و ماشینآلات تولید آجر، سفال سقفی و تیغهای و داشتن معدن خاک، یکی از معتبرترین تولیدکنندگان آجر ماشینی استاندارد در ایران است. نیکدل همچنین در پاسخ به این پرسش که «ازآنجاییکه صندوق ذخیره فرهنگیان بــا آموزشوپرورش در ارتباط اســت، آیا در این حوزه هم سرمایهگذاری خاصی انجام دادهاید؟» توضیح داد: چهار شــرکت صنایع آموزشــی، تجهیزات مــدارس ایــران، پژوهش و نــوآوری صنایع آموزشــی و ایران ارقام از شــرکتهای تابعه مؤسســه صنــدوق ذخیره فرهنگیــان در این مجموعه هســتند. شــرکت صنایع آموزشــی انــواع تجهیزات آموزشــی، کمکآموزشــی، آزمایشــگاهی و کارگاهی را برای همه دورههای تحصیلی متناســب با شــرایط زمان، تغییرات فنــاوری، برنامهریــزی و محتوای کتابهای درســی بر اساس اســتانداردهای بینالمللی طراحی، نمونهسازی و تولید میکند. شــرکت تجهیزات مــدارس ایران هم با دارابودن یکی از بزرگتریــن کارخانجات صنایع چوب و فلز پلاستیک و تزریق آلومینیوم در ایران، با تولید نزدیک به 300 نــوع محصول در زمینه طراحــی و تولید انواع تجهیزات و مبلمان کلاسی و اداری فعالیت دارد. شرکت پژوهش و نوآوری هم یکی از شــرکتهای دانشبنیان کشور اســت که در حوزه تولید و پشتیبانی نرمافزارهای سفارشــی دارای رتبه یک از شــورای عالی انفورماتیک است. به گفته نیکدل شرکت ایران ارقام نخستین شرکت ارائهکننده دستگاههای خودپرداز در ایران است. خدمات و محصولات این شــرکت در حوزه سختافزاری شامل تجهیزات بانکی ازجمله دستگاههای خودپرداز، CRS و همچنین ارائه خدمات پشتیبانی این محصولات از سوی شبکه گسترده نمایندگی سراسر کشور است.

بانك سرمایه ربطي به ما ندارد

نیکدل همچنین در پاســخ به پرسشــي دیگر مبني بر اینکه «معلمان انتظار دارنــد که مجموعهای به این بزرگی خدمات مناســبی بــه آنها ارائه کنــد؛ اما ظاهرا چنیــن اتفاقی نیفتاده اســت؟»، توضیح داد: مؤسســه صندوق ذخیــره فرهنگیان علاوه بر شــرکتهای فعال در حوزههــای مختلف اقتصــادی، ارائه خدمات رفاهی بــه فرهنگیان عضو را از راه شــرکتهای لیزینگ و رفاه فرهنگیــان، ســرمایهگذاری اقتصاد و رفــاه فرهنگیان و شرکت خدمات مسافرتی زاگرس مد نظر قرار داده است. شــرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان در زمینه ارائه خودرو و کالاهای لیزینگی به فرهنگیان عضو مؤسســه با شرایط ویژه فعال اســت و در این راستا تا ســال 1395 بیش از 120 هزار خودرو به فرهنگیان متقاضی واگذار کرده و این روند همچنان در حال انجام است. شرکت سرمایهگذاری اقتصاد و رفاه فرهنگیان هم از شــرکتهای تازهتأسیس مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است که با همکاری وزارت آمــوزش و پــرورش با هدف بهســازی و تجمیع خدمات رفاهی ارائهشــده به فرهنگیان در سراسر کشور فعالیت میکند. این خدمات شامل خدمات فروشگاهی، مسافرتی، تســهیلات، لیزینگ و... است. شرکت خدمات مســافرتی زاگرس هم به شــکل ویژه بــه ارائه خدمات مســافرتی و جهانگردی از قبیل تورهــای ایرانگردی و جهانگردی، تهیه بلیت و... به فرهنگیان عضو مؤسسه با شرایط ویژه و اقساطی میپردازد. مؤسسه و شرکتهای تابعه از بدو تأســیس تاکنون در مجموع بیش از هزارو ٦3٥ میلیارد تومــان خدمات رفاهی به فرهنگیان عضو مؤسسه ارائه کردهاند که علاوه بر خودرو، در حوزههای بیمهای، گردشــگری، تأمین مســکن و تسهیلات مالی و اعتباری بوده است.

او ادامه داد: ما بارها و بارها روشــنگری کردهایم که موضوع اصلی در هجمههــا درباره اموال و داراییهای فرهنگیان، اتفاقات بانک ســرمایه اســت و ارتباطی به صندوق ندارد. بانک سرمایه در سال 1384 تأسیس شده و بهعنوان یکی از بانکهای خصوصی کشــور فعالیت دارد. ٤7 درصد ســهام بانک سرمایه به بهای تمامشده 218 میلیارد تومان متعلق به مؤسســه صندوق ذخیره فرهنگیان اســت که ارزش فعلــی آن بیش از پنج برابر قیمت تمامشــده برآورد میشــود. همچنین مؤسســه صندوق ذخیره فرهنگیان از محل ســهام خود در بانک ســرمایه در مجمــوع بیش از 167 میلیارد تومان ســود دریافت کرده و قیمت تمامشــده خرید ســهام صندوق در بانک ســرمایه نســبت به کل داراییهــای صندوق کمتر از سه درصد اســت؛ بااینحال بانک سرمایه در 10 سال گذشــته، مانند دیگر بانکهای کشور در زمینه ارائه تسهیلات به مشــتریان خود فعالیت کرده که متأسفانه بخش بزرگ تسهیلات اعطایی این بانک به دلایل مختلف در سررســید خود تسویه نشــده و به سرفصل مطالبات منتقل شــده است. از مجموع مطالبات سررسید گذشته این بانک 7.800 میلیارد تومان اســت که 4.260 میلیارد تومان آن مربوط به ســالهای 1386 تــا 1392 و مبلغ 3.540 میلیــارد تومان آن هم مربوط به ســال 1392 به بعد اســت که دو هزار میلیارد تومان از آن جریمه تأخیر اســت. به گواه دادستان کشــور، در مجموع بدهکاران کلان این بانک 31 نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی هســتند که بدهی آنهــا از 200 میلیارد تومــان تا هزارو 200 میلیارد تومان متغیر اســت. تعــدادی از این افراد دستگیر شــدهاند و دستگاه قضائی هم پیگیر این پرونده اســت. همچنین تسهیلات پرداختشــده از سوی بانک سرمایه مانند سایر بانکها از محل اعتبارات نظام بانکی و با پشــتوانه بانک مرکزی بوده است؛ بنابراین مطالبات بانک سرمایه هیچ ربطی به دارایی معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان ندارد؛ بهطوریکه دادستان تهران هم تأکید کرده است که عدهای میگویند هشت هزار میلیارد تومان در صندوق ذخیره فرهنگیان اختلاس شده است؛ اما با بررسیها مشــخص شد این مبلغ، معوقات بانکی و تســهیلات بلاوصول و سررســید گذشته بانک سرمایه اســت. نیکدل همچنین در پاســخ به این پرســش که «آیا همه مســائلی که برخــی اعضای هیئت تحقیق و تفحص مطرح میکنند مربوط به بانک ســرمایه است یا سایر شرکتهای وابســته صندوق ذخیره فرهنگیان را هــم در بر میگیــرد؟»، گفت: به اذعــان مقامات و نهادهای رســیدگیکننده، بیشــتر مســائل مطرحشده مربوط به اتفاقات بانک ســرمایه اســت، بااینحال در تعــداد معدودی از شــرکتهای وابســته به صندوق ذخیره فرهنگیان هم ممکن است اتفاقاتی در دورههای مدیریتی گذشــته افتاده باشد؛ باوجود اینکه ارتباطی با دوره مدیریتی فعلی ندارد، از راه مراجع قضائی آنها را پیگیری کرده و هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی هم در حال بررسی مدارک و مستندات است که امیدواریم با ارائه گزارش نهایی این هیئت، فعالیتهای صنــدوق ذخیره فرهنگیان در مســیر ســودآوری برای معلمان عضو و همچنین ایفای نقش در اقتصاد، تولید و اشتغال کشور ادامه پیدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.