توسعه محور شرق شتاب میگیرد

Shargh - - اقتصاد -

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار گفت: «با بذل توجه مقام معظم رهبری به توسعه سواحل مکران و اهتمام دولت یازدهم برای ایجاد تحول در شــرق کشور، روند ایجاد یا تکمیل زیرساختهای الزامی برای توسعه این منطقه سرعت بسیاری گرفته است».عبدالرحیم کردی افزود: «اهمیت تســریع در ایجاد زیرســاختها وقتی بیشــتر به چشم میآید که توجه کنیم تقریبا جمعیتی معادل 800 میلیون نفر در بالادســت چابهار داریم که شامل پاکستان، افغانستان، کشــورهای آسیای میانه، قفقاز و شرق اروپا میشــود و بازاری دومیلیاردنفری را در پاییندســت چابهار یعنی در کشــورهای حاشیه اقیانوس هند شاهد هستیم. با اطمینان میشود گفت در نقشــه جهان، هیچ نقطهای مناســبتر از چابهار بــرای وصلکردن این دو بازار بــه یکدیگر وجود ندارد و روشــن است که اتصال این دو پهنه که هم به لحاظ مصرف بســیار گسترده اســت و هم کانونهای بزرگ تولید مــواد اولیه و محصول نهایــی را در خود جای داده، چه تحــول عظیمی را در چابهــار و حلقههای ارتباطــیاش در محور شــرق پدید مــیآورد».وی به مرور تاریخچهای از اسناد بالادستی درباره شرق کشور پرداخت و ادامــه داد: «تقریبا از میانههای دهه 1360 که بحث توسعه منطقهای در ادبیات اقتصادی کشور مطرح شــد، توسعه محور شــرق مدنظر برنامهریزان بوده و از برنامه دوم توســعه به بعد همواره احکامی درباره توســعه این محور در اســناد برنامه تکرار شده که متأســفانه هیچگاه هم عملی نشــده است. یعنی اگر از حملونقل و ترانزیت یا توسعه تجارت بهعنوان مأموریت کانونهای فعالیت در شــرق ایران صحبتی به میان میآمده اســت، به جرئت میتــوان گفت تا پایان برنامه ســوم هیچ اقدام اجرائی برای گســترش ترانزیت و حملونقل در شــرق صــورت نگرفته بود». کردی به کاهش شــکاف تکنولوژی بیــن قدرتهای اقتصادی جهان اشــاره کرد و گفت: «در این شــرایط کاهش هزینه حملونقل یکی از مهمترین پارامترهای کاهش قیمت تمامشده محصول است. در واقع سهم تکنولوژی در رقابت کم شده و به همان میزان اهمیت زمان و قیمت دسترســی بــه بازارهای مصرف فزونی یافته اســت. امروز برای انتقال نفت از خلیجفارس به بــازار مصرف بزرگی به نام چین، بایــد حدود 15 هزار کیلومتــر را طی کرد درحالیکه با فعالشــدن کریدور شــرق ایران، این مسافت به ســههزار و 500 کیلومتر کاهش مییابد. کاهش قیمت و مدتزمان رسیدن کالا به بازار هدف، یک مزیت رقابتی بزرگ برای تولیدکننده ایجاد میکند و برای همین اســت که ما شاهد اشتیاق قدرتهای اقتصادی منطقــهای و فرامنطقهای برای توسعه زیرســاختهای چابهار هســتیم».مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد چابهار در ادامه به اهمیت پیوند بین کانونهای اقتصادی محور شرق اشاره کرد و ادامه داد: «نقاطی مانند چابهار، زاهدان، ایرانشــهر، بیرجند و... در کریدور شرق، هر یک پتانسیلهایی برای توسعه این محور دارند که در گام نخست باید درست شناسایی و معرفی شوند. در گام بعد باید براساس اسناد آمایش سرزمین و کارشناســی دقیق، مأموریتهایی برای هر یک از این کانونها تعریف شود تا قابلیتها و امکانات همراستا شــوند و با همافزایی، توسعه محور شرق را ســرعت ببخشــند».وی افزود: «پیوند بین کانونهای فعالیت در محور شــرق بر اســاس مزیتهای نسبی و رقابتی، میتواند احکام توســعه محور شــرق را از آرزوهای روی کاغذ به یک واقعیت عینی تبدیل کند که اثر آن بر اقتصاد ملی هم مشــهود خواهد بود. بر این اســاس امروز به دنبال آن هستیم که مدلهایی برای همکاری مشترک بین منطقه آزاد چابهار و منطقه ویژه اقتصادی بیرجند تعریف کنیم».کردی گفت: «امضای تفاهمنامــه خواهرخواندگی بیــن منطقه آزاد چابهار و منطقــه ویژه اقتصادی خراســان جنوبی، ســرآغاز همکاریهای دوجانبه با هدف مدلســازی توســعه منطقهای است. تجارب جهانی هم به ما میگوید که هیچ اقدامی موفق نبوده، مگر آنکه بر اساس یک مدل اســتاندارد اما کاملا بومی به اجرا درآمده، پایش شده و با اصلاح مســیر، پیش رفته است. چابهار و بیرجند بر اســاس همین الگو همکاریهای خــود را افزایش میدهنــد و اطمینــان داریم که چنیــن قدمهایی به توسعه محور شرق شتاب بیشتری میدهد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.