تبریک به دستانی که تمدن آفریدند

Shargh - - اقتصاد -

مهدی جمالــی، مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا، به مناسبت فرارسیدن روز کارگر، ضمن تقدیر از زحمــات تمامی کارگــران، بهویــژه کارگران گروه خودروسازی سایپا، در پیامی این روز را تبریک گفت. به گزارش ســایپانیوز، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به عنوان سال 1396 «اقتصاد مقاومتی تولید و اشــتغال» در پیام خود اعــلام کرد: هرگونه کالایی که از ســوي انســان تولید میشــود ساخته دســتانی اســت که اگر نبودند و نباشند هیچ ایدهای نمیتوانست شکل بگیرد و هیچ سازهای هم ساخته نمیشــد. اگر بگوییم که معنای تمــدن یعنی کلیه دســتاوردهای مادی و ملموس بشــر، در آن صورت میتوانیم بگوییم اگر دســت کارگران نبود، ما شاهد هیچ تمدنی هــم نبودیم. پیامبر اکــرم )ص( هم با بوسیدن دســت کارگر میخواســتند به ما بیاموزند آنچه امروز داریم به برکت این دستان توانمند است. گروه خودروســازی سایپا در سال 95 توانست حدود 600 هزار دستگاه خودرو تولید کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.