گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به 6 نامزد ریاستجمهوری

Shargh - - اقتصاد -

اقتصاد پنهان:

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گــزارش اجمالی از روند مبارزه بــا قاچاق کالا و دســتاوردهای آن را برای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابــات ریاســتجمهوری ارســال کرد. اداره کل روابطعمومی ســتاد مرکــزی مبارزه با قاچــاق کالا و ارز در نامهای خطاب به نامزدهای دوازدهمیــن دوره انتخابات ریاســتجمهوری، بهمنظور جلوگیری از اظهارنظرهای خلاف واقع و غیرکارشناســی، گزارشــی اجمالــی را از روند مبارزه با قاچاق کالا و دســتاوردهای آن در ســه ســال گذشته ارســال کرد. میزان قاچاق در سال 1395 نســبت به ســال 1392 حدود 50 درصد تقلیل یافته و از 25 میلیارد دلار در ســال 1392 به حــدود 12 تا 13 میلیارد دلار در ســال 1395 کاهش پیدا کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.