همكاري بیش از 100 هزار نیروی تخصصی با سازمان استاندارد

Shargh - - اقتصاد -

رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد در دیــدار با اســتاندار گلســتان با بیان اینکه350 شرکت بازرسی در کشور داریم، گفت: بیش از 100 هزار نفر بهصورت برنامههای برونسپاریشــده با ســازمان اســتاندارد همــکاری میکنند.به گــزارش دفتــر روابطعمومی و ارتباطات بینالملل ســازمان ملی اســتاندارد، نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد، اظهار کرد: تلاش میکنیم فرهنگ استاندارد را در جامعه نهادینه و اســتاندارد را بهعنوان یار و یاور مردم معرفی کنیم. وی بیان کرد: ما در ســازمان اســتاندارد سههزار نفر پرسنل داریم؛ اما 350 شرکت بازرسی در کشور و بیش از 100 هزار نفر بهصورت برنامههای برونسپاریشده با سازمان استاندارد همکاری میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.