صداوسیما به نمايندگان روحانی پاسخ نداد

Shargh - - سياست -

شــرق: قرار اســت دومین دور مناظــرات تلویزیونی کاندیداهای ریاســتجمهوری جمعه برگزار شــود، اما آنطور که محمدعلی وکیلی، ســخنگوی ســتاد انتخاباتی حســن روحانــی، میگوید، صداوســیما از اطلاعرســانی قطعی درباره موضوع مناظره جمعه خودداری کرده است. او میگوید که در پی مراجعات مکرر نمایندگان حســن روحانی به صداوســیما برای مطلعشــدن از موضوع مناظرات روز جمعه پیشرو بیپاسخ مانده و صداوســیما اعلام کرده که موضوع مناظرات هنوز نهایی نشــده اســت. وکیلی با اعتقاد به اینکه این شــیوه برخورد صداوسیما «فاقد توجیه و شــبههآفرین است »، میافزاید : «برای ما جای سؤال دارد که مسئولان سازمان صداوسیما برای این تعلل و بیتوجهی چه پاسخی ارائه خواهند کرد ؟» سخنگوی ســتاد انتخاباتی حســن روحانی همچنین با اشاره به اینکه ما هنوز نمیدانیم موضوع مناظره دوم سیاسی اســت یا اقتصــادی، میگویــد: امیدواریم مســئولان صداوســیما در این موضوع با همــه نامزدها برخورد یکسان داشته باشند، نهاینکه با برخورد سلیقهای فقط جمعی را از موضوع مناظره بیخبر نگه دارند. این در حالی است که پیشتر و در پایان اولین دور مناظرات، حیــدری، مجــری مناظــرات، اعلام کــرد محورهای اقتصادی و سیاســی، محور مناظرات بعدی خواهند بود. عضو هیئترئیســه مجلس شورای اسلامی در ادامه ســخنانش همچنین به مناظره جمعه گذشته شش کاندیدای ریاســتجمهوری اشاره کرد و گفت: «در مناظره گذشــته، هم سطح ســؤالات و هم محور سؤالات بسیار مبتدی و غیرجذاب بود، بههمین دلیل هم امکان توانسنجی کاندیداها آنچنان که بایدوشاید مهیا نشــد». البته این تنها انتقاد حامیان روحانی به مناظرات جمعه پیش نیست. حسامالدین آشنا، مشاور حســن روحانی، نیز از ارائه شکایت رسمی روحانی به کمیته نظارت بر تبلیغات ریاســتجمهوری خبر داد. آشــنا میگوید: آقای روحانی به دلیل طرح سه اتهام از ســوی آقای قالیباف و عدم تخصیص فرصت برای پاسخگویی به این اتهامات به کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری شکایت کرده است. انتظار داریــم همانطور کــه مقام معظم رهبــری امروز در صحبتهــای خود مطرح کردهانــد، کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات رأی مردم را حقالناس بداند و به این شکایت رسیدگی کند. البته این فقط حامیان روحانی نیســتند که به رونــد و چگونگی برگــزاری مناظرات تلویزیونی انتقاد دارند، ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی و محمدباقــر قالیباف نیز با ارســال نامهای به کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابــات، از روند مناظره جمعه گذشته شــکایت کردهاند. ســتاد مصطفی میرسلیم هم نامهای بــه کمیته نظارت بر تبلیغــات انتخابات ارسال کرده، هرچند تأکید دارد که این نامه به معنای شکایت نیســت و جنبه اعتراضی دارد. درهمینراستا هم احســان قاضیزادههاشــمی، رئیس کمیســیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری، با بیان اینکه نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری 24 ساعت زمان داشتند تا نسبت به برگزاری مناظره اعتراضاتشان را اعلام کنند، میگوید: ســه نفر از نامزدها نســبت به برگزاری مناظره به کمیسیون شکایت کردهاند. سعی میکنیم تا قبل از 15 اردیبهشت و برگزاری مناظره دوم نظر خود را اعلام کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.