ضرورت حمايت وکلا و حقوقدانان از دکتر حسن روحاني

Shargh - - سياست -

اجــراي عدالــت، حفظ حقــوق شــهروندي و حمایــت از حــق دفاع، تحقــق دادرســي عادلانه در رســیدگي به دعاوي مردم، ضــرورت و اهمیت اســتقلال وکیل و کانون وکلا همواره دغدغه اصلي وکلا و حقوقدانــان اســت. تلاش بــراي اجابت و تحقق مطالبات مذکــور و رفع این دغدغهها قاعدتا به وســیله نامزدي که خود، هم حقوقدان اســت و هم وکیل و اشــراف و شــناخت کامل به این امور دارد، امکانپذیــر اســت. دکتــر روحاني عــلاوه بر اینکه از بعد نظري شــناخت و احاطــه لازم به این دغدغهها و خواستههاي اجتماعي دارد، در مناظره انتخاباتي خــود مباهات ميورزد که یك حقوقدان است و یکي از شــعارها و برنامههاي اجرائي خود را در دولت تدبیر و امید تصویب و انتشــار منشــور حقوق شــهروندي قرار داد که براي اولینبار چنین دســتاوردي در دولتهاي نظام جمهوري اسلامي محقــق شــد و این نشــان از درك عمیق ایشــان از ضرورت حفظ حقوق شهروندان دارد؛ موضوعي که همواره دلمشغولي وکلا و حقوقدانان فرهیخته در داخل کشــور در ســطح جهاني بوده و هست. دکتر روحاني با حضور و سخنراني خود در جشن استقلال کانون وکلا در اســفندماه ٩٥ )کــه براي اولینبار در دهههاي اخیر بالاترین مقام اجرائي کشور در جشن استقلال کانون وکلا شرکت ميجست( قول دفاع از اســتقلال نهاد مدني وکالت را دادند و وعده کردند کــه روز وکیــل را بهعنوان روزي رســمي در تقویم کشــور ثبت کنند. ایشــان تأکید کردند که وکیل باید هموزن قاضي استقلال داشــته باشد. وي استقلال وکیل را حق مردم دانســت و افزود امنیت قضائي و اجتماعي در گرو امنیتداشتن وکیل است.

بدیهي است اســتقلال نهاد وکالت همانند نهاد قضائــي از ضروریــات حفــظ حقوق شــهروندان و لازمه دادرســي عادلانه در حقوق داخلي و اسناد و استانداردهاي دادرسي در ســطح بینالمللي است که ایشان به آن اهتمام لازم را دارند، بنابراین طبیعي اســت که وکلا و حقوقدانان ترجیح بدهند در میان نامزدهاي ریاســتجمهوري به کســي که از جنس خودشان است و با ایشان در اجراي عدالت و دفاع از حقوق عامه مردم دغدغه مشترك دارد رأي بدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.