آمریکا هزینه یکمیلیارددلاری سیستم دفاع موشکی در کرهجنوبی را میپردازد

ترامپ: موفقترین عملکرد را داشتهام

Shargh - - جهان -

دقیقــا در همان ســاعتی که با افتخــار در میان هوادارانش در پنســیلوانیا از عملکــرد موفق خود در صد روز حضور در کاخ ســفید ســخن میگفت، کرهجنوبــی اعلام کــرد ایــالت متحــده موافقت کــرده تا هزینه یکمیلیارددلری اســتقرار سیســتم سپر دفاع موشــکی در خاک این کشــور را بپردازد؛ پیشتر «دونالــد ترامپ»، رئیسجمهــوری آمریکا خواســتار تجدیدنظر در توافق تجاری با کرهجنوبی و دریافت بهای تجهیزات دفاع ضدموشکی ارسالی به آن کشــور شــده و گفته بود در نظر دارد «توافق وحشــتناک» تجاری با کرهجنوبی را بــر هم بزند یا دوباره درباره آن مذاکره کند.

گزارش شــده که توافق درباره پرداخت هزینهها در جریان مکالمه تلفنی بین مشــاوران امنیت ملی آمریــکا و کرهجنوبی صورت گرفته اســت. هدف از اســتقرار این سیســتم مقابله با تهدیدهای موشکی کرهشــمالی اعلام شده اســت؛ این سیستم دفاعی قادر به ردیابی موشــکهای کرهشــمالی و شلیک و ســرنگونی آنهاست. براســاس این توافق آمریکا هزینه ســختافزارهای این سیســتم را میپردازد و کرهجنوبی محل استقرار آن را تأمین میکند.

اکنون اجرای این فرمــان دونالد ترامپ، مبنی بر عدم پرداخت هزینه اســتقرار سیســتم سپر دفاعی در خــاک کرهجنوبی نیز ماننــد دیگر تصمیمهای او در صد روز نخســت صدارتــش در هالهای از ابهام قرار میگیرد؛ پیش از این، برنامه بهداشــتی و تأمین درمانی دولت اوباما در پی مخالفت همحزبیهای ترامــپ در جناح جمهوریخواه متوقف شــده بود، دادگاهها فرمان مهاجرتی او را به تعلیق درآوردهاند و چگونگی تأمین هزینه دیــوار مرزی با مکزیک نیز هنوز مشخص نیست.

کنایهزنی ترامپ به رسانهها

ایــن تغییــر موضع دولــت واشــنگتن در حالی صورت میگیــرد که دونالد ترامپ صدمین روز آغاز به کار خــود در مقام رئیسجمهور ایالت متحده را در جمع حامیانش در پنســیلوانیا جشن میگرفت؛ جشنی که با انتقاد شدید از جریان اصلی رسانههای آمریکا همراه بود. شــامگاه شنبه زمانی که انجمن خبرنگاران کاخ ســفید بنا به رسم هرساله میهمانی شامی را در واشــنگتن برگزار میکرد، دونالد ترامپ خلاف رؤسای جمهور پیشین آمریکا در این میهمانی حاضر نشــد و به جــای آن بــرای حامیانش که در «هریزبرگ» پنســیلوانیا گرد آمده بودند ســخنرانی کرد: «جــز پنســیلوانیا هیچ جای دیگــری نبود که ترجیح بدهم این رخداد صدروزهشدن را آنجا جشن بگیرم .»

او تأکید کرد که به تمامــی وعدههای انتخاباتی خود وفادار مانده و دولت او «موفقترین» عملکرد را داشــته اســت. به نوشته ســایت پولیتیکو، طبق نظرســنجی جدید دانشــگاه «ویرجینیا»، ۹۳درصد رأیدهندگان به ترامــپ، همچنان از رئیسجمهور آمریکا پشتیبانی میکنند.

رئیسجمهور آمریــکا در ادامه گفت: «جماعت زیــادی از بازیگــران هالیوود و اعضای رســانههای واشــنگتن در تالر هتلــی در پایتخت مــا همدیگر را تســلی میدهند... آنها به بهانه میهمانی شــام خبرنگاران کاخ ســفید دور هم جمع شدهاند، بدون رئیسجمهور و من بیش از این نمیتوانم شاد باشم که صد مایل دورتر از آن باتلاق واشــنگتن هستم و شامگاهم را با شــما میگذرانم که جمعیت بسیار بــزرگ و مــردم بهمراتــب بهتری هستید».شــبکه تلویزیونــی ســیانان در گزارشــی از ایــن رخداد مینویســد که در ۳6 سال گذشــته این نخستینبار اســت که رئیسجمهوری آمریکا در میهمانی شام خبرنــگاران کاخ ســفید حاضر نمیشــود. «رونالد ریــگان»، رئیسجمهور ســابق آمریــکا، یکبار این میهمانی را از دســت داد، آن هــم به این خاطر که در بیمارستان بســتری بود، اما حتی در آن حال نیز از طریق تلفن بــا میهمانان ارتباط برقــرار کرد. اما ترامپ بــدون توجه بــه تمامی انتقادهــا، از بیلان موفقیتآمیز عملکردش در این مدت سخن گفت و همچنین از «نبردهایی که در پیش است» و تصریح کــرد که هفتههای گذشــته «بســیار هیجانانگیز و بســیار ســازنده» بودهاند. او بار دیگر از باراک اوباما انتقاد کرد و گفت دولت اوباما «تنها هرجومرج» از خود برای دولت جدیدی که جمهوریخواهان آن را اکنون در دست دارند، به جای گذاشته است.

همزمان با سخنرانی ترامپ در پنسیلوانیا، هزاران نفر در یک راهپیمایی از محوطه اطراف ســاختمان کنگره آمریکا به سمت کاخ سفید که در صدمین روز ریاســتجمهوری ترامپ برگزار شد، شرکت کردند. براساس برآورد خبرگزاری رویترز، در این راهپیمایی تحت عنــوان راهپیمایی مردم برای آبوهوا، حدود ۱۵هزار نفر شرکت کردند. این راهپیمایی مشابه یک راهپیمایــی دیگر بود که هفته گذشــته در اعتراض به سیاســتهای دولت آمریکا بــرای حوزه علم و دانش برگزار شــد. در راهپیمایی شــهر واشــنگتن چهرههای سرشناسی نظیر «ال برن»، معاون سابق رئیسجمهور آمریکا و «لئوناردو دیکاپریو»، بازیگر سرشــناس هالیوود نیز با معترضان همراه شــدند. یکی از این معترضان به نام کشــیش «لئو وودبری» از فلورانــس گفت: میخواهیم بایســتیم و به آنها بفهمانیم که از مشاهده مرگ کودکانمان از بیماری آسم خسته شــدهایم. ما از مشــاهده مرگ مردم از سرطان به خاطر زغالسنگ خستهایم. ما از مشاهده افزایش سطح آب دریاها خستهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.