خیزش ناگزیر امانوئل ماکرون

Shargh - - جهان - پیتر ریکیتس . ترجمه بهاره محبی

امانوئــل ماکــرون پــس از پیــروزی در دور نخســت انتخابــات ریاستجمهوری فرانســه محتملترین گزینه برای ریاستجمهوری این کشــور در هفتم ماه می است. این چشــمانداز یک زلزله سیاسی و یک دستاورد شخصی شگفتآور شمرده میشود.

زمانی که من در ســال 2۰۱2 ســفیر بریتانیا در فرانسه بودم، امانوئل ماکرون بهعنوان وزیر اقتصاد دولت فرانســوا اولند معرفی شد. بنابراین من که بهطور مرتب این سیاستمدار جوان را ملاقات میکردم شناخت خوبی از او دارم.

دربــاره پیشبینی اینکــه ماکــرون روزی رئیسجمهوری فرانســه میشود، ادعایی ندارم. اما در همان زمان متوجه شده بودم خصیصهای اســتثنائی در او وجــود دارد. امانوئــل ماکــرون ترکیبــی از فراســت، جزئینگری و اعتماد به نفس بال را در خود داشــت. او همچنین بسیار جذاب و فروتن بود. تمام جلساتش خیلی خوب اداره میشد. افراد پس از ترک دفتر کار ماکرون احســاس میکردند دوستی نزدیکی با او دارند و این ابزاری اســت که برای هر سیاستمداری بسیار کارآمد و مفید است. از همه مهمتر اینکه متقاعد شــده بودم ایــن ویژگی در امانوئل ماکرون ســاختگی و مصنوعی نیست. او واقعا به مردم علاقه داشت. کنجکاوی سیریناپذیر و شم قوی سیاسیاش برای جذب یک ایده جدید یا پذیرش فوری آن، مثالزدنی بود.

خیلی زود مشــخص شد فرانسوا اولند حســاب زیادی روی کارمند جوان ۳۴ساله خود باز کرده و عمیقا به او تکیه کرده است. تمام جلسات و دیدارهایی که در دفتر کار ماکرون برگزار میشــد بارهاوبارها به وسیله پیامها یا تماسهای آقای رئیسجمهوری دچار وقفه میشــد. ماکرون هیچ ابایی نداشــت این مسئله را علنی کند که رئیسجمهور تحت فشار او طــرح اولیه خود برای افزایش مالیات و چند طرح اقتصادی یارانهای پرهزینه را کنار گذاشــته است. پس از ۱۸ ماه از آغاز به کار دولت اولند تقریبا همهجا میشد ردپایی از سیاستهای اقتصادی ماکرون را دید؛ از جمله کاهش مالیات کســبوکارها. با وجود برخی سوءظنها در حزب سوسیالیست، ماکرون در سال 2۰۱۴ با ارتقایی چشمگیر و رسیدن به خط مقدم جبهه سیاســی، نقش وزیر اقتصاد را گرفت. بزرگترین دســتاورد او در این پســت ارائه یک بســته دقیق اقدامات اقتصــادی خُرد بود که هدف از تدوین آن کاهش دســتاندازهای اقتصــادی همچون قوانین سفتوســخت کار در روزهای یکشــنبه یا برخی سادهســازیهای دیگر قوانیــن بازار کار در فرانســه بود. ماکرون بیش از 2۰۰ ســاعت را صرف نشســتهای پارلمانی کرد تا نمایندگان فرانســوی را که اکثریت آنان از حزب سوسیالیســت بودند راضی کند به این قوانین رأی دهند و در پایان نیز موفق شــد. همین سابقه و رویکرد گذشــته ماکرون که حاضر است چند ماه را صرف مذاکرات طولنی و نفسگیر کند نشــانه روشــنی اســت که دوران ریاســتجمهوری احتمالی او چگونه خواهد بود. ماکرون از نظر اقتصادی، لیبرال اســت؛ یک اصلاحطلب که بیشــتر از لفاظیهای سیاســی به دنبال نتیجه اســت و در کار، بــه صبر و تلاش برای قانعکردن دیگران اعتقاد بســیاری دارد. ماکرون همچنین شجاعت قابل توجهی دارد. او زمانی که بهعنوان یکی از اعضای حزب سوسیالیســت مشاور اولند در کاخ الیزه بود تلاش بســیاری داشت تا حتی در مقام یک کارمنــد، رئیسجمهور را وادار کنــد تا اصلاحاتی را در پیــش بگیرد. او همچنین پس از جداشــدن از دولت و راهاندازی جنبش «به پیش» نیز شجاعت زیادی از خود نشان داد. ماکرون در شرایطی قدم در راه انتخابات ریاســتجمهوری گذاشــت که پیشتــر در هیچ انتخاباتی حتی انتخابات محلی نیز شرکت نکرده بــود. پیــروزی امانوئل ماکرون در دور نخســت انتخابات ریاســتجمهوری تمام نظام سیاسی حاکــم بر این کشــور را که از زمــان جمهوری پنجم چارلز دوگل در سال ۱۹۵۸ بنیاد گذاشته شــده واژگون کرد. برای نخستینبار نامزدهای سنتی حزب چپ و راست فرانسه نتوانستند به دور دوم راه پیدا کنند. واقعهای که نشــاندهنده خشم عمومی مردم فرانســه از نظام سیاسی این کشور اســت. نتیجه شــمارش آرای دور اول همچنین نشان میدهد عملکرد مارین لوپن، رهبر افراطی «جبهه ملی»، بهمراتب بهتر از پدرش «ژان ماری» بوده اســت؛ کســی که در ســال 2۰۰2 فقط توانست 2۰ درصد آرا را در برابر ژاک شیراک به دست آورد. با وجــود ایــن، از آنجایی که پــس از دور نخســت انتخابات 2۰۱7 سیاســتمداران سنتی فرانسه از جمله فرانســوا فیون، کاندیدای جناح راســت محافظهکار، حمایــت خود را از ماکرون اعلام کردهاند شــانس پیروزی مارین لوپن در انتخابات ناچیز اســت )البتــه اگر رویداد مخرب و غیرمترقبــهای مانند حملات تروریســتی تا پیــش از هفتم می در کار نباشــد(. نتایج نظرســنجیها تاکنون حاکی از آن است که ماکرون در دور دوم انتخابــات میتواند بهراحتی مارین لوپن را شکســت دهد. ماکرون احتمال پس از پیــروزی و با توجه به ســابقه مقابله با اندیشــههای پوپولیســتی بهسرعت به یکی از چهرههــای تأثیرگذار و مؤثر در اتحادیــه اروپا تبدیل خواهد شــد. بنا براین برای رهبرانی مانند ترزا می، نخســتوزیر بریتانیا، حیاتی است که بهسرعت در پی ایجاد یک رابطه حسنه و نزدیک با او باشــد. امانوئل ماکرون یک سیاســتمدار حامــی اتحادیه اروپاســت و قطعــا اولویت اصلی او ایجــاد روابط حســنه و نزدیک با سیاســتمدارانی است که این اولویــت را در دســتور کار خود دارند؛ کسانی مانند آنگلا مرکل، صدراعظــم آلمــان. ماکرون قطعــا همــکاری نزدیکــی با مــرکل خواهــد داشــت تا از طریق حل مسئله مهاجرت و تجارت آزاد مؤثر منطقه یورو را تقویت کند. منبع: فایننشیالتایمز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.