کرهشمالی: به اسرائیل رحم نخواهیم کرد!

Shargh - - جهان -

کرهشــمالی در بیانیهای هشدارآمیز اسرائیل را تهدیــد کرد. این تهدید بعــد از اظهارات آویگدور لیبرمن منتشــر شده اســت که انتقاد تندی از کیم جونگ اون، رهبر کرهشمالی، کرده بود. به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه مستقل رایالیوم، آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ اســرائیل، اخیرا سیاست رهبر کرهشــمالی را در جهت ضربهزدن به امنیت کل منطقــه و ثبات جهانی خوانده و گفته بود او رهبر تندرو جامعهای بنیادگراست.

وزارت خارجــه کرهشــمالی در بیانیــهای در واکنــش به این اظهارات تصریح کرد: ما اظهارات اسرائیلی را چالشــی برای پیونگیانگ میدانیم و پیام ما این اســت به هرکس که عزت رهبری ما را خدشــهدار کند رحم نخواهیم کرد. این وزارتخانه افزود: اسرائیل باید قبل از اینکه بخواهد کلمهای درباره کیــم جونگ اون بزند دو بــار فکر کند والّ مجازات ما سخت خواهد بود و ما به احدی رحم نخواهیم کرد.

کرهشمالی همچنین در این بیانیه انتقادی شدید از اســرائیل به علت دراختیارداشــتن سلاحهای هستهای و اشــغال اراضی فلسطینی کرد و افزود اســرائیل تنها دولتی در خاورمیانه اســت که به طور غیرقانونی و زیر نظر آمریکا ســلاح هستهای دارد، آن وقت از برنامه هستهای کرهشمالی انتقاد میکنــد. وزارت خارجــه کرهشــمالی موضع این رژیم را «حیلهای بــد» خواند که میخواهد افکار جهانی را از جنایتهایش و خســارتهایی که به صلح در خاورمیانه میزند، بازدارد.

این در حالی است که رســانههای کرهشمالی اعلام کردنــد وزیــران کابینه اســرائیل لیبرمن را مسئول بهخطرانداختن امنیت اسرائیل دانستهاند. به گزارش این رسانهها، وزیران اسرائیلی از لیبرمن به خاطر حرفهایش علیه رهبر کرهشمالی انتقاد کردهاند.

در خواست پاپ برای حل بحران کرهشمالی

در همیــن حــال، پــاپ فرانســیس، رهبــر کاتولیکهای جهان، گفت یک کشــور ســوم باید واسطه حل اختلاف کرهشــمالی و ایالت متحده آمریکا شود. به گفته او، «تنشها بسیار بال گرفته و خطر جنگ ایجاد شده که میتواند بخش خوبی بشــریت را از بین ببرد». پاپ همچنین در مســیر بازگشــت از قاهره به خبرنگاران گفت آماده است ماه آتی با ترامــپ در اروپا دیدار کنــد. بااینحال تأکید کرد تاکنون درخواستی صورت نگرفته است.

پاپ در پاســخ به ســؤالی درباره آزمایشهای موشــکی کرهشــمالی و تحــرکات نظامــی و دیپلماتیک آمریکا، گفت: سازمان ملل باید قدرت رهبــری خودش را مجددا نشــان دهد چراکه این تنشها بسیار بال گرفته است. من از تمام رهبران جهان هم میخواهم برای یافتن راهحل مشکلات از طریق دیپلماسی تلاش کنند.

همچنیــن رئیسجمهوری فیلیپیــن به آمریکا تأکیــد کرد تا پس از جدیدترین آزمایش موشــکی کرهشــمالی و بــرای جلوگیــری از دادن بهانه به دست رهبری این کشور که به دنبال پایانبخشیدن به جهان اســت، خویشــتنداری کند. دوترته که درحالحاضر ریاســت دورهای ســازمان همکاری کشــورهای جنوب شــرق آســیا را برعهده دارد، در ادامــه صحبتهایش گفت: به نظر میرســد کرهشــمالی و آمریکا با اسباببازیهایشــان بازی میکننــد و این اســباببازیها اصلا سرگرمشــان نمیکند. آنها میخواهند آنقدر به این رفتار ادامه دهند تا در نهایت موشک دیگری شلیک شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.