حمله جدید به قنیطره سوریه تکذیب شد

Shargh - - جهان -

درحالیکــه منابــع بــه اســکاینیوز عربی گزارش دادند بالگردهای اســرائیل در حملهای جدید گروهان وابســته به لشــکر ۹۰ در حومه قنیطره را بهاضافه مواضع حزبالله لبنان هدف قــرار دادند، امــا منابع نظامی ســوریه صحت ایــن خبر را تکذیب کردند. به گزارش ایســنا، به نقل از این شــبکه خبری، این حملات از ســوی هلیکوپترهایی انجام شده که بر فراز نوار مرزی و از داخل مناطق تحت ســیطره ارتش اسرائیل به پرواز درآمدند. این حملات همچنین مواضع حزبالله لبنان در نزدیکــی مقر گروهان مذکور در قنیطره واقع در جنوب ســوریه را هدف قرار دادند. همچنین یک مقام در دفاع ملی ســوریه این خبر را تکذیب کرد. از سوی دیگر، گروههای مخالف سوریه موافقت اولیه خود را با مشارکت در مذاکرات آستانه که قرار است چهارشنبه آغاز شود، اعلام کردند. در سایه دستاوردهای مثبت مرتبــط با ســازوکار اجرای توافــق آتشبس و ورود گروههای تضمیندهنده جدید به این روند گروههای مخالف ســوریه موضــع مثبتی برای ورود به مذاکرات آســتانه در پیش گرفتهاند. در حالی که پیشبینی میشــود مخالفان مســلح ســوریه با مشارکت در نشســت آستانه که سوم و چهــارم مــی برگزار میشــود، شــرکت کنند امــا درگیریهای دو روز گذشــته بین گروههای مســلح در غوطه شــرقی نهفقط بــر مذاکرات در قزاقســتان، بلکه بر مذاکــرات ژنو و هرگونه تصمیمگیری در زمینه آتشبس تأثیر میگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.