«آسهآن» باز هم با چین کنار آمد

Shargh - - جهان -

اعضای آسهآن در بیانیه پایانی نشست خود، از متهمکردن پکن به نظامیگری و تمامیتخواهی در دریــای چین جنوبی پرهیز کردنــد. به گزارش خبرگــزاری مهر بهنقــل از رویترز، بیانیــه پایانی نشست کشورهای آسهآن که روز شنبه به ریاست «رودریگــو دوترتــه»، رئیسجمهــوری فیلیپین، تشــکیل شــد، تا امروز دوشــنبه رســانهای نشد. نهایت آنکه پس از علنیشــدن ایــن بیانیه، ثابت شد اعضای آسهآن که داری ۱۰ عضو ثابت است، برخلاف همه گلایههایی که بابت مناقشات دریای چین جنوبی دارند؛ هنوز هــم توانایی رویارویی با پکن را ندارند و ترجیــح میدهند مداراجویانه به اختلافات خود پایان دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.