فراخوان اپوزیسیون ونزوئلا برای برگزاری تظاهرات

Shargh - - جهان -

یکــی از مقامــات ارشــد اپوزیســیون ونزوئلا خواســتار برگزاری راهپیماییهای بیشتر با هدف پسگرفتن دادگاهها و شــورای ملی انتخابات شد که به گفته او از ســوی رئیسجمهور این کشــور مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند. به گزارش ایسنا، بهنقــل از خبرگزاری فرانســه، فــردی گوئهوارا، یکی از مقامات ارشــد اپوزیسیون ونزوئلا، از مردم خواست تا امروز مصادف با اول می یا روز جهانی «کار و کارگر» به خیابانهــا بیایند و به طرف مقر دادگاه عالی و شــورای ملی انتخابات راهپیمایی کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.