«می» از «کوربین» پیشی گرفت

Shargh - - جهان -

نظرسنجیها حاکی از پیشــتازی حزب متبوع نخســت وزیر بریتانیا در رقابت با اپوزیســیون این کشــور برای پیروزی در انتخابات زودهنگام است. به گزارش خبرگزاری مهر بهنقل از رویترز، «توری» حزب محافظهکار بریتانیا کــه درحالحاضر زمام قدرت را در این کشور به دست دارد، در نظرسنجی امروز مؤسســه «یو گاورنمنت» همچنان از برتری قابــل ملاحظهای نســبت بــه حزب اپوزیســیون «کارگر» برخوردار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.