بازداشت دهها نفر در تظاهرات علیه پوتین در روسیه

Shargh - - جهان -

صدهــا نفــر از مخالفــان دولت روســیه در تظاهــرات علیــه نامــزدی احتمالــی ولدیمیــر پوتیــن در انتخابات ریاســتجمهوری آن کشــور شــرکت کردند. براســاس گزارشهــا، در جریان تظاهرات، نیروهای امنیتی دهها نفر را بازداشــت کردند. انتخابات ریاســتجمهوری روســیه سال میلادی آینده برگزار خواهد شــد و تظاهرکنندگان میخواهنــد ولدیمیر پوتین، رئیسجمهور کنونی این کشور، در انتخابات نامزد نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.