اخراج 4هزار کارمند دولتی دیگر در ترکیه

Shargh - - جهان -

در پی صدور احکام جدید در ترکیه، نزدیک به چهار هــزار نفر از کار خود اخراج شــده و پخش چندیــن برنامــه تلویزیونــی محبوب این کشــور، متوقف شد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، دولت ترکیه بهتازگی دو حکم جدید صادر کرده که براســاس آن ســههزارو ۹7۴ نفر دیگــر از مؤسســات دولتی از جملــه ۴۸۴ نفر از جامعه دانشگاهی این کشور اخراج شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.