دیدار منصورهادی با پادشاه سعودی

Shargh - - جهان -

«عبدربــه منصورهــادی»، رئیسجمهــور مستعفی یمن، با «ســلمانبنعبدالعزیز»، پادشاه ســعودی، در جده دیدار و گفتوگو کرد. پادشــاه سعودی که کشورش بیش از دو سال است مردم یمــن را مورد تجــاوز قرار داده اســت در دیدار با منصورهادی، گفت: «امنیت و ثبات یمن بخشــی جداییناپذیر از امنیت و ثبات عربستان است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.