اعزام هزارو 700 نظامی آمریکایی دیگر به افغانستان

Shargh - - جهان -

وزارت دفاع آمریکا اعــلام کرد بهزودی هزارو 7۰۰ نظامی را برای آموزشهای نظامی و مشورت به نظامیــان افغان، به افغانســتان اعزام خواهد کــرد. به گــزارش ایرنا، خبرگزاری صــدای افغان «آوا» به نقــل از مقامات «پنتاگــون» گزارش داد این ســربازان در نقاط مختلف افغانستان مستقر خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.