درختهای «اسماعیلی» به گلستان رفت

Shargh - - هنر -

شرق: گالری گلســتان از هشتم تا 13 اردیبهشت میزبان مجموعه جدیدی از نقاشــیهای علیرضا اسماعیلی با موضوع درخت شده است. این دومین مجموعه از درختهای اســماعیلی اســت که در سالهای اخیر در گالری گلســتان در معرض دید علاقهمندان گذاشــته شــده. یکی از درختهای ایــن مجموعه به عباس کیارســتمی تقدیم شده است. علیرضااسماعیلی گفت: سالهاســت کــه روی درخت کار میکنــم و درختهــا در ابتدا با اتودهای کوچک پاســتل و مدادرنگی روی مقــوا آغــاز شــد. پــس از این اتودهــا اثر بزرگتــری را کار کردم که رنگروغن و اکریلیک روی بوم هستند و در مجموعه اخیــرم نیز ابعاد آثارم بزرگتر شده است.

او دربــاره انتخــاب درخــت بهعنوان موضــوع اصلی آثارش در ســالهای اخیر گفت: من به درخت علاقهمندم. درخت نماد هماهنگی زمیــن اســت و فــرم آن نیــز واقعا دوستداشتنی اســت. من معتقدم هــر درختــی در وزش بــاد صدای خــاص خــود را دارد و اگر مخاطب دقت کند صدای این موســیقی را در این نقاشیها نیز میشنود.

اسماعیلی گفت: در این مجموعه 25 نقاشی با تکنیک پاستل روی مقوا و میکسمدیا )اکریلیک و رنگروغن( روی بــوم در معرض دیــد مخاطبان گذاشته میشــود. ابعاد آثاری که در این نمایشگاه در معرض دید مخاطبان قرار میگیرد، متفاوت اســت و تفاوت آثار این مجموعه در مقایسه با آثاری که چندســال پیش در گالری گلستان به نمایش گذاشــتم، نمود بیشتر نگاه مینیمالیســتی اســت و کارها بیشتر به سمت انتزاعیشــدن گرایش پیدا کردهاند، اما در این مجموعه همچنان شاهد حضور موسیقی، رنگهای زنده و حرکت هستیم.

ایــن نقاش دربــاره تکدرختی کــه در این نمایشــگاه بــه عباس کیارســتمی تقدیــم شــده، گفت: عبــاس کیارســتمی از جملــه هنرمندانی بود که درخت برایش اهمیــت ویــژهای داشــت و در آثــارش همواره درختــان حضور داشــتند. مــن در ایــن مجموعه تکدرختی را به یاد او کشــیدهام؛ درختی که در حالت پرواز اســت. کیارســتمی از جملــه هنرمندانی بود کــه آثــارم را دنبــال میکرد و در دومیــن نمایشــگاهی که در ســالهای دور در گالری گلســتان برپا کردم، دو نقاشــی فیگوراتیو از نمایشگاهم خرید.

علیرضــا اســماعیلی، نقــاش و گرافیســت، نویسنده و شــاعر متولد 1336 تهران و دانشآموخته رشــته گرافیک از دانشــکده هنرهای تزیینی اســت. او نقاشــی را به شکل جدی از دوران دانشــکده و زیــر نظر بهمن بروجنی آغاز کرد و در کنار نقاشی در رشته گرافیک فعالیت حرفهای خود را دنبال کرده اســت. اسماعیلی یکی از نخســتین هنرمندان گالری گلستان بهشــمار میرود که در ســال 1369 از ســوی این گالری به جامعه هنری معرفی و اتفاقا نمایشــگاه او با اقبال خوبی از ســوی جامعه هنری روبهرو شــد. اســماعیلی از فاصله سالهای 1369 تا ســال 1379 شش نمایشگاه انفرادی در گالری گلستان و پس از آن نمایشگاههایی در گالری آریا، سیحون و دی برپا کرده است. آثار این هنرمند در بیــش از 23 نمایشــگاه گروهی و بیینالهای معتبر طراحی، نقاشــی و گرافیک در معــرض دید علاقهمندان قرار گرفته است.

گالــری گلســتان تــا ســیزدهم اردیبهشــت میزبــان درختهــای اسماعیلی اســت. گالری گلستان در دروس، خیابان کماســایی، شماره 24 واقع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.