نمایش 8 فیلم در هفته فیلم فرانسه در تهران

Shargh - - هنر -

شــرق: هفته فیلم فرانســه امروز دوشــنبه 11 اردیبهشت در سالن تــک موزه هنرهای معاصر تهران پایان ميیابد. بنا به گزارش روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، در این هفته فیلم که با عنوان «فرزنــدان آزاد ســینما» برگزار میشــود، آثاری از هفت ســینماگر فرانسوی از جمله لئو ژان ویگو، فرانسوا تروفو، روبر برسون، موریس پیالا، آنیس واردا، کلر دنی و نیکولا فیلیبر به نمایش درآمد.

شایان ذکر اســت که شخصیت کودک، شــخصیت محوری هر هفت فیلم اســت و فیلم «خانه دوســت کجاست»، ساخته عباس کیارســتمی نیز در کنار این آثار فرانسوی نمایش داده شد تا عنصری باشد برای پیوندزدن ســینمای ایران و سینمای فرانسه در این هفته فیلم.

انتخاب فیلمها از ســوی ژان میشل فرودون، سردبیر سابق کایه دو ســینما، انجام شده اســت. این منتقد سرشناس فرانسوی در این برنامه در سینما تک حضور خواهد داشت و بعد از نمایش هر فیلم، به نقد و بررســی آن میپردازد. فرودون به مناسبت این هفته فیلم اقدام به تدوین مجموعه یادداشتهای تحلیلی درباره فیلمها کرده اســت که در قالب کتابچه راهنما در اختیــار حاضران قرار خواهد گرفــت. در هفته فیلم فرانســه این فیلمها نمایش داده شــد: روز چهارشــنبه ششم اردیبهشــت ســاعت 17:3٠، فیلم «نمره اخلاق صفر» (ژان ویگو(، روز پنجشــنبه هفتم اردیبهشــت ساعت 17:3٠، فیلم «کودکی عریان» (موریس پیالا(، روز شنبه 9 اردیبهشت ساعت 15، فیلــم «چهارصد ضربه» (فرانســوا تروفو( و ســاعت 17، فیلم «ژاکوی نانتی» (آنیس واردا(، روز یکشــنبه 1٠ اردیبهشــت ساعت 15، فیلم «موشــت» (روبر برسون( پخششده و و ساعت 17، فیلم «شــکلات» (کلر دنی( امروز ســاعت 15هم فیلم «خانه دوســت کجاست» (عباس کیارســتمی( و ساعت 17 فیلم «بودن و داشتن» )نیکولا فیلیبر( به نمایش درمیآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.