ششمین جشنواره فیلم مستقل «خورشید» در شهریور سال جاری برگزار خواهد شد

Shargh - - هنر -

ششمین جشنواره فیلم مســتقل «خورشید» با توجه به نزدیکی ایام انتخابات و نزدیکی ماه مبارک رمضان و نیز درنظرگرفتن شرایط جوی مناســب برای لزوم میزبانی شایسته از میهمانان جشنواره، در روزهای 2٠ تا 2٤ شهریور سال جاری برگزار خواهد شد.

ششــمین جشنواره فیلم مستقل «خورشــید» به دبیری «مهدی یارمحمــدی» با موضوع آزاد و با پیام احترام به انســان و طبیعت، در بخشهای مختلف ازجمله: بخش رقابتی «فیلمهای مســتقل تجربهگرا»، بخش رقابتــی «زیباترین رؤیاها» (ویژه فیلمهای مرتبط با هرمزگان و فیلمســازان هرمزگانی(، بخش رقابتی مقاله سینمای تجربهگرا، بخش «بینالملل» شــامل: «مروری بر بهترین فیلمهای کوتاه تجربی جهان در جشــنواره کن 2٠1٦» و «مروری بر فیلمهای کوتاه تجربی تاریخ ســینمای جهان» از 2٠ تا 2٤ شهریور سال جاری در شهر بندرعباس، مرکز استان هرمزگان، برگزار میشود.

جشنواره فیلم مستقل «خورشید» بهعنوان رویداد ویژه سینمای مســتقل تجربهگرا در کشور به منظور حمایت از سینمای مستقل با ســاختار تجربهگرا و خلاقانه و تأکید بر ضرورت گســترش تولید این آثار ارزشمند و معرفی این سینما بهعنوان سینمای مبتنی بر اندیشه و خلاقیــت، به همت پایــگاه حمایت از فیلم کوتاه مســتقل برگزار میشــود و در پنج دوره پیشین خود توانســته است نقش و جایگاه مؤثری در شناسایی و معرفی فیلمسازان مستعد و خلاق این عرصه و فیلمهای موفق آنان به جامعه بینالمللی داشته باشد.

گســترش و ارزشگذاشــتن به فیلمهــای مســتقل تجربهگرا با رویکردی خلاق، پیشــرو، خردگرا و هنری، تأکید بر ضرورت گسترش تولید آثار ارزشــمند تجربهگرا و خلاق در ســینمای ایران و معرفی این ســینما بهعنوان ســینمای مؤثر و جریانســاز ایرانی به جامعه بینالمللی، ترغیب و گســترش مشارکت بخش خصوصی در تولید آثار مســتقل و تجربهگرا، شناســایی و حمایــت از بهترین تولیدات مســتقل و تجربهگــرا و معرفــی این آثــار به جامعــه بینالمللی، فرهنگســازی و حمایت از تولید آثار با موضوع احترام به انســان، جهان و ارزشهای عمیق انســانی، فرهنگسازی و حمایت از تولید آثار با موضوع احترام به طبیعت و محیط زیســت با تمرکز بر استان هرمزگان، افزایش ســطح فنی و کیفی تولیدات فیلمســازان کشور براســاس استانداردهای بینالمللی و همچنین حمایت از تولید آثار برگزیدگان جشــنواره، از مهمترین اهداف جشــنواره فیلم مســتقل خورشید هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.