نقبي به زندگي پيكاسو

Shargh - - ادبيات -

«پابلو پیكاســو مردي كــه دوزخ را نقاشــي كرد»، عنوان نمایشنامهاي اســت از آرني گرینبرگ كــه بهتازگي با ترجمه گلي امامي در نشــر نشــانه منتشر شده اســت. گرینبرگ نویسنده و مدرس كانادایي اســت كه به مدت سيســال تدریس كرده و كتاب نوشته اســت. او علاوه بر نوشــتن رمانها و نمایشنامههاي مختلف، در برنامهریزي و تولید صدهاساعت برنامه تلویزیوني بهخصــوص براي جوانــان هم فعال بــوده اســت. او بهجــز فعالیتهاي آموزشــي، دغدغههــاي دیگري مثل محیطزیســت، جنبههــاي خلاقانــه دهــه دوم قرن بیســتم و مشــكلات اجتماعي نیز داشته است. در بخشي از توضیحات كتاب درباره این نمایشنامه او آمــده: «پابلــو مردي كــه دوزخ را نقاشــي كــرد بازســازي كارگاه هنري پیكاسوست و ما شــنونده تئوريهاي او درباره هنر، زیبایي، طبیعت، دوستي، عشق، رنگ، سیاست و بسیاري مسائل هنــري و شــخصي دیگر هســتیم. از طریق نقلقولهاي مستقیم، بار دیگر اصل سخنان این هنرمند بزرگ را، وقتي با كساني كه برایش اهمیت داشتهاند صحبت ميكند، ميشنویم. با گرترود اشتاین، فرناند اولیویه، ماكس جكوب، گیوم آپولینر، حییم ســابارته، فرانسوا ژیلو و ژاكلین روك آشــنا ميشــویم. حرفهایش را درباره عشــق، ترسها و اضطرابهایش ميشنویم. از طریق این صفحــات كلماتش دوبــاره زنده ميشوند و شناختي تازه از این هنرمند نابغه پیدا كردهایم. شخصیت قدرتمند و فوقالعادهاش، انســانیتش و غرایز حساساش را ميشــنویم. پیكاسو در طول زندگــياش با آفرینــش جهان نویني از هنر نقاشي، كه هرگونه شكل و فــرم قابل تصــور را دربر ميگرفت، ابعــادي باورنكردني بــه عرصه هنر جهان بخشید. از طریق این نمایشنامه، افــكار و گفتههایــش زندگــي دوباره ميیابند.»

آنطور كه در توضیحات كتاب نیز آمده، این نمایشنامه گامي است براي نشــاندادن شــخصیت و احساسات شخصي پیكاســو. پیكاســو در طول حیاتش خودزندگینامهاي ننوشته بود و دفتــر خاطراتي نیز از او بهجانمانده؛ ازاینرو نویسنده این نمایشنامه مجبور بوده با اســتناد به نوشتههاي دیگران دریابــد كه پیكاســو چــه ميگفته و چه حــس ميكــرده اســت. «مایلم در اینجا بگویم كــه كمابیش هرچه در ایــن نمایش هســت از دهان خود شــخصیت واقعي بیرون آمده. شاید نه صددرصد ولي به حد كافي نزدیك

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.