دگرگوني اجتماعي و فیلمهاي سینمایي در ایران

Shargh - - ادبيات - پرويز اجلالي نشر آگه

سينماي دهه شصت ايران

«ســينماي دهه شــصت ايــران از نــگاه منتقدان» كتابي اســت كه بهتازگي به كوشــش محمدعلي حيدري توسط نشــر روزنه منتشر شده اســت. حيدري در بخشي از پيشــگفتار كتاب نوشته اســت: «اين كتاب حديث ديگران اســت. ديگراني كه ديگري نيســتند و هنر را در تماشاي دقيق و كاوش بيپايان، هربار از نو كشــف ميكننــد؛ منتقدان. بيآنكه به سمتوســوي نگاه و مواضع اين بزرگواران درباره ســينماي ايران در ســالهاي دهه شــصت توجه كنيم، مجموعه مقالات اين كتاب، كانون انباشــت و تراكم ايدههايي اســت بكر و انديشــهورزانه، از جانب قشري همواره شــريف كه بيش از همه از ســوداگري و فريب به دور است و با قلم خويشــي و پيونــد دارد». يازده نقد در اين كتاب گردآوري شــده كه نويسندگان آنها عبارتند از: محمد تهامينژاد، هوشنگ گلمكاني، عباس بهارلو، ســعيد عقيقي، احمد ميراحسان، حميدرضا صدر، اعظم راودراد، آنتونيا شركا، بهزاد عشقي، جبار آذين و بهارك محمودي. در توضيح پشت جلد كتاب درباره اينكه چرا ســينماي دهه شصت محور اصلي نقدهاي اين كتاب است آمده: «اين مسئله كه انگشت اشاره به سمت دهه شصت وجود دارد نه مثلا دهه هفتاد يا هشتاد قابل تأمل است. زماني كه درباره ماقبل و مابعد دهه شصت حرف ميزنند، عمدتا صحبت از كارگردانها يــا فيلمها بهطور مجزا به ميان ميآيد، و نه راجع به يك دوران. در طول تاريخ ســينماي ايران زمانهايي داشــتهايم كه ميتوانيم به آنها دوران اطلاق كنيم. زمانهايــي كه موجوديتي دارند كــه از زمان تقويمي جدا شده و بعد جديدي پيدا كردهاند. شايد سينماي دهه چهل هم واجد اين خصوصيت باشد، دوراني كه قبل و بعد از آن، دو وضعيت متفاوت وجود دارد؛ دوراني كه فيلمهاي شاخص و نشانههاي خاص خود را دارد، و نيز فيلمهايي كه به اين دوران شــهادت ميدهند. وقتي صحبت از سينماي دهه شصت ميشود، مقصود فيلمســاز مشخص يا فيلم خاص يا سال خاصي نيســت، اين ســينما موجوديتي وراي اجزاي تشكيلدهنده خود دارد». مقالات حاضر در كتاب هم به بررســي اين دوران از سينماي ايران پرداختهاند. آنچه در توضيحات كتاب آمده، بهروشني در همان مقاله اول كتاب ديده ميشــود. محمد تهامينژاد در مقالهاش، با عنوان «تصويري از يك دوران» و با عنوان فرعي يك پژوهش تاريخ ســينمايي، اين پرسش را مطرح كرده كه چگونه ميتوان دهه شــصت را بهواسطه سينما و در سينما شــناخت؟ او دهه شصت را از نظر سياسي، «دوران بسيار پيچيده و مبهمي» معرفي ميكند كه سينما بخش كوچكي از آن را ثبت كرده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.