قتل شوهر با سلاح خودش

Shargh - - حوادث -

شــرق: زن جوانــی که در پــی اختاف با همســر عراقــیاش، او را به قتل رســانده اســت، از ســوی مأموران پلیس پایتخت بازداشــت شد. به گزارش خبرنگار ما، ظهر شــنبه مأموران پلیس از تیراندازی در محله دروس تهران باخبر شدند. بافاصله پلیس به محل رفته و تحقیقات خود را آغاز کرد. اهالی به مأموران گفتند زنی به ســمت مقتول شلیک کرد و بافاصله نیز از محل دور شد. او کاما به خود مسلط بود و اصا از کاری که میکرد، نمیترسید. به دستور بازپرس، پلیس جسد مرد عراقی را به پزشکی قانونی انتقال داد و تحقیقات ادامه پیدا کرد. بررسیها نشان داد زنــی جوان عامل قتل مرد عراقی بوده اســت و چهره او کاما در یکی از دوربینهای مداربســته که در محل قرار داشــت، ضبط شــده بود. با توجه به تحقیقاتی کــه مأموران درباره مقتــول کرده بودند، مشــخص شد مرد عراقی از چند سال پیش به ایران آمــده و بعد از ازدواج، زندگی خود را در ایران ادامه داده اســت. همچنین مشخص شــد همسر ایرانی مقتول، با او درگیریهایی داشته و بر اساس مدارک بهدستآمده، زنی که دوربین مداربسته تصویر او را ضبط کرده، همان همسر مقتول است. بهاینترتیب، مأموران به خانه مقتول رفتند و از همسر او بازجویی کردند. زن جوان که 23ســاله است، در ابتدا مدعی شــد خبری از سرنوشــت شــوهرش ندارد و بعد از آمدن مأموران متوجه شده شوهرش به قتل رسیده اســت. این زن گفت: مــن در خانه بودم و اصا خبر ندارم چه اتفاقی برای شوهرم افتاده است. او صبح ســرکار رفت و دیگر برنگشــت؛ تا اینکه مأموران به من گفتند شوهرم کشته شــده است. این زن زمانی که منکر قتل شــوهرش میشد، نمیدانست پلیس تصاویــری در اختیــار دارد که نشــان میدهد او به سمت شوهرش شلیک کرده است. وقتی زن جوان متوجه شد ارتکاب جنایت به وسیله دوربینی ضبط شــده است، اتهام قتل را قبول کرد و گفت: از زمانی که با شــوهرم ازدواج کردم، با هم اختاف داشتیم. درگیــری و اختاف بین ما آنقــدر زیاد بود که دیگر نمیتوانســتم وضعیت زندگیام را تحمل کنم؛ به همین خاطر هم تصمیم گرفتم شــوهرم را به قتل برسانم. متهم گفت: روز حادثه اسلحه را برداشتم و به محل کار شــوهرم رفتم و زمانیکه او حواسش نبود، به سمتش شلیک کردم و او را کشتم. بعد هم بافاصله به خانه برگشــتم و تصمیم گرفتم وقتی مأموران آمدند، بگویم نقشــی در قتل نداشــتهام و اصا خبر نــدارم چه اتفاقی افتاده اســت. این زن در پاســخ به این ســؤال که اســلحه را از کجا تهیه کرده اســت، گفت: ساح متعلق به همسرم بود. او همیشه در خانه ســاح نگهداری میکرد و من هم جای آن را میدانســتم؛ به همین خاطر روز حادثه ســاحی را که متعلق به شــوهرم بود، برداشتم و در محل کارش به او شــلیک کردم. با توجه مدارک بهدستآمده، متهم بازداشت و برای تحقیقات بیشتر به اداره آگاهی منتقل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.