قتل پدر به دست پسر معتاد

Shargh - - حوادث -

شرق: پسر شیشــهای که پدرش را با ضربات چاقو به قتل رســانده بود، خود را تســلیم پلیس کرد و گفت از کردهاش پشــیمان اســت. به گزارش خبرنگار ما، ساعت 9:15 دوم اردیبهشت، فوت مشکوک یک مرد از بیمارســتان الغدیر به کانتــری 136 فرجام اعام شــد. بنابر گزارش تیم پزشــکی بیمارســتان، فردی به نام علیرضا، 56 ســاله که از ناحیه ســینه و پشت ســر، به علت اصابت ضربات جسم تیز مجروح و از سوی اعضای خانوادهاش به بیمارستان منتقل شده بود، با وجود انجام اقدامات درمانی و به علت شدت جراحات، در بیمارســتان فوت کرده است. با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «قتل عمـــد» و به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 27 تهران، پرونده برای رســیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهــی تهران بــزرگ قرار گرفت. همســر مقتول در اظهاراتــش به کارآگاهان گفت: من با پســر کوچکم خــواب بودیم کــه ناگهان از طبقه اول ســروصدای درگیری شــنیدیم. پسرم را صدا کردم که به بالا برویم کــه دیدم پســر بزرگترم به نام رضا، 23ســاله خانه نیســت و شــوهرم خونین روی پتویش افتاده است. پســر کوچکتر مقتول هم با تأییــد اظهارات مادرش بــه کارآگاهان گفت: بههمراه مــادرم در طبقه پایین )همکف( خواب بودیم؛ از سروصدای درگیری پدر و برادرم، از خواب بیدار شــدیم؛ رفتیم به طبقه بالا که دیدیــم پدرم خونآلود، روی پتویــش افتاده و برادرم از خانه فرار کرده اســت. همزمــان با آغاز تحقیقات برای دســتگیری رضــا که پس از ارتــکاب جنایت از محل متواری شــده بود، کارآگاهان با ارائه مشاوره و آموزشهای لازم پلیســی، از اعضای خانواده مقتول درخواست همکاری کردند تا در صورت امکان نسبت به معرفی رضا به پلیس آگاهی اقدام کنند. در ساعت هفــت صبح دیروز رضا بههمراه برادر کوچک خود و دامادشــان به اداره دهم پلیــس آگاهی تهران بزرگ مراجعه و خودش را تسلیم کرد. رضا درباره درگیری منجربهقتل پدرش به کارآگاهان گفت: مدت دو سال است که به مصرف شیشه اعتیاد دارم. روز حادثه، در حال کشیدن شیشه بودم که ناگهان پدرم بالای سرم آمد. ابتدا با صحبت قصد نصیحت مرا داشت، اما من بدون توجه بــه حرفهایش، کار خودم را میکردم و همین موضوع باعث درگیری لفظی من و پدرم شــد. ناگهان پدرم درحالیکه بســیار عصبانی شــده بود، با یک چاقو به ســمت من آمد؛ پــس از گرفتن چاقو، چند ضربه به ســمت او پرتاب کردم. زمانی که پدرم روی زمین افتاد، من نیز از شــدت ترس از خانه خارج شــده و بافاصله برای مخفیشــدن، نزد دوســتانم رفتــم تا نهایتا امروز خودم را به پلیس معرفی کردم. سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهــران بزرگ، گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم، قرار بازداشــت موقت از سوی مقام قضائی صادر شده و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلــی در اختیار اداره دهم پلیــس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.