به گروههای تلگرامی اعتماد نکنید

Shargh - - حوادث -

ایرنا: رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرائم پلیس فتا به هموطنان هشــدار داد برای جلوگیری از خطر نفــوذ باجافزارها از دانلود ســایتهای نامعتبر پرهیز کنند و هرگز به گروههای تلگرامی اعتماد نکنند و اطاعات خود را به اشــتراک نگذارند. سرهنگ علی نیکنفس افزود: شــاید بتوان اشتراکگذاری اطاعات را مهمتریــن و جذابتریــن ویژگــی فضــای مجازی دانســت، ویژگیاي که شــاید مهمترین تهدید اینترنت نیز بهشــمار آید. وی ادامه داد: بــه تازگی برخی افراد سودجو با سوءاســتفاده از اطاعات شخصی دیگران، حریم خصوصی افراد مختلف را در این فضا به شدت تهدیــد میکنند و اشــتراکگذاری اطاعات خصوصی دیگــران بــه راهی بــرای کســب درآمد تبدیل شــده اســت. نیکنفس اضافه کــرد: نرمافزارهای مختلفی برای بهاشــتراکگذاری اطاعات تهیه شــده اســت و روزبهروز شــاهد افزایش اینگونه نرمافزارها هستیم و کاربــران بدون توجه به حفــظ حریم خصوصی خود، فایلها، تصاویر و کلیپهــای خصوصی خود را با این نرمافزارها به اشتراک میگذارند. رئیس مرکز تشخیص و پیشــگیری از جرائم پلیس فتا تصریح کرد: البته باید گفت شــبکههای اجتماعی در انتشــار اطاعات بسیار فعالاند و به علت گسترش ســریع اینگونه شبکهها، ســرعت انتقال اخبار و اطاعات به شــدت بالاســت، شاید همین سرعت انتقال به همراه کمی سهلانگاری و شــاید حســن اعتماد برخی از کاربران این نرمافزارها و شــبکهها، باعث افزایش کاهبــرداری در این حوزه شــده باشد. ســرهنگ نیکنفس اضافه کرد: کاربر در بسیاری از موارد به دلیل حســن اعتماد بیشازحد به اعضای گروه، اطاعات شــخصی و خصوصی خود را بین دوستان و اعضا به اشتراک میگذارد، غافل از اینکه افراد مختلفی که به وســیله ســایر اعضا به عضویت گروه درآمدهاند، قابلیت دسترســی به این اطاعات را دارند. وی افزود: این در حالی اســت که شاید ما تمام اعضای گروه را نشناســیم، بســیاری از افراد ســودجو با انگیزه باجگیری به این گروهها وارد میشــوند؛ آنان در ابتــدا اعتماد اعضــای گروه را جلــب و در فرصت مناسب اقدام به تهدید و انتشار اطاعات میکنند. وی اضافــه کرد: این افراد در برخــی موارد حتی با تغییر و دســتکاری تصاویر و فیلمها به دنبــال عملیکردن اهــداف خود یعنی همــان باجخواهــی و در بعضی مواقع انتقامگیری هســتند. سرهنگ نیکنفس اضافه کرد: شاید بتوان گفت استفاده از شبکههای اجتماعی داخلی راهکار مناسبی برای جلوگیری از اینگونه موارد مجرمانه باشــد، در این شبکهها اگر فردی قصد انجام فعالیتهای مجرمانه داشــته باشــد، به سادگی قابل پیگیری و شناسایی است. وی گفت: همانطور که کسی آلبوم خانوادگی خود را در اختیار دیگران قرار نمیدهد، پس نباید اطاعــات خود را در فضــای مجازی و بین سایرین به اشتراک بگذارند، انتشار اطاعات خانوادگی در شــبکههای اجتماعی داخلــی و خارجی هیچگاه امنیت کاملی نخواهد داشــت، پس باید تا حد امکان از بهاشــتراکگذاری و انتشــار اطاعات خود و دیگران خودداری کنید. نیکنفس افزود: متأسفانه عدم رعایت موارد ساده ایمنی بهترین فرصت برای نفوذ باجافزارها به سیستمهای شخصی و اداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.