61 نفر از سیلاب نجات یافتند

Shargh - - حوادث -

ایرنــا: ســخنگو و معــاون امــور پیشبینی و پیشــگیری ســازمان مدیریت بحران کشور با تشریح آخرین گزارش سیاب در شــش استان درگیر اعام کرد: تاکنون 61 نفر از شــهروندان از ســیاب نجات یافتهاند. بهنام ســعیدی اظهار کرد: در 48 ســاعت گذشــته شــش اســتان کشــور )آذربایجان شرقی، اصفهــان، چهارمحالوبختیاری، زنجــان، قزوین و همدان( و 9 شهرستان )هشــترود، مراغه، کوهپایه، کوهرنگ، ماهنشــان، خدابنــده، تاکســتان، قزوین و تویســرکان( درگیــر باران و ســیاب بودنــد که این بارندگیها خساراتی را به همراه داشت. سخنگوی ســازمان مدیریــت بحران کشــور تعــداد عملیات انجامشــده امدادی در 48 ســاعت گذشــته را 19 مورد عنوان کرد و گفت: در مدت یادشــده 17 شهر و روســتای استانهای درگیر امدادرسانی شدند و به 223 نفر خدمات امدادی ارائه شد. وی درعینحال افزود: همچنین 10 دستگاه خودرو با انجام عملیات امدادی از سیاب رهاسازی شدند.

وی با اشاره به خسارت وارده به برخی واحدهای مســکونی اســتانهای درگیر، اظهار کرد: آب از 45 واحد مســکونی تخلیه شد و به 78 شهروند گرفتار ســیاب، اســکان اضطراری داده شــد. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشــور گفت: درحالحاضر تیمهــای ارزیــاب در حــال کارشناســی واحدهای خســارتدیده از سیاب هستند. سعیدی با اشاره به وضعیت جوی کشــور نیز افزود: تا ســاعت 9 دیروز شــاهد بارش باران در اکثر محورهای اســتانهای تهران، البرز و استان مازندران در ارتفاعات محورهای هــراز، فیروزکوه و کندوان بودیم. این مقام مســئول بحــران به هموطنــان توصیه کرد نــکات ایمنی را در اســتانها و شهرســتانهایی که وقوع سیاب و بارندگی در آنها پیشبینی شــده، طبق اخطاریهها و اطاعیههای هواشناســی جدی بگیرند و با رعایت جوانــب احتیــاط و نــکات ایمنی از نزدیکشــدن به مســیر ســیل خودداری کننــد. وی همچنین به شــهروندان توصیه کرد در صورت مواجهه با وقوع سیاب بهعنوان مهمترین اقدام، جان خود را نجات دهند. وی همچنین گفت: مسافران باید از اسکان یا توقف در بستر و حاشیه رودخانهها خودداری کنند و در طول ســفر به تذکرات مسئولان محلی در رابطه بــا نکات احتیاطی توجه لازم را داشــته باشــند. به گزارش ایرنا؛ در 48 ساعت گذشته با استمرار بارش باران و تگرگهای بهاری برخی از استانهای کشور؛ آذربایجان شــرقی، اصفهان، چهارمحالوبختیاری، زنجان، قزوین و همدان درگیر سیاب شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.