انهدام بزرگترین باند سرقت اینترنتی کشور

Shargh - - حوادث -

میزان: فرمانده انتظامی استان زنجان از شناسایی و دستگیری اعضای 13نفره باند جرائم اینترنتی، خبر داد و گفــت: از متهمان 510 میلیارد ریال وجه نقد توقیف شد. سرهنگ علی آزادی اظهار کرد: کارشناسان پلیس فتاي زنجان با رصد و گشتزنیهای مستمر در فضای مجازی موفق به شناســایی و دســتگیری اعضای یک باند 13نفره جرائم اینترنتی شــدند. فرمانده انتظامی اســتان زنجان تصریح کرد: اعضای ایــن باند از طریق ایجاد درگاه بانکی، ســایتهای غیرمجاز و شرطبندی، مرتکب جرائم اینترنتی شده و توانسته بودند در مدت زمان کوتاه مبالغ هنگفتــی را به صورت غیرقانونی و مجرمانه کســب کنند. ســرهنگ آزادی با اعام اینکه متهمان دستگیرشــده به طور متوســط بین 25 تا 30 سال دارند، خاطرنشان کرد: از اعضای دستگیرشده 510 میلیــارد ریال وجه نقد توقیف شــد. فرمانده انتظامی اســتان زنجان با تأکید بر اینکه متهمان دستگیرشــده با پرونده برای ســیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شــدند، تصریح کرد: امروزه شــاهد افزایش روزبهروز قربانیان جرائم اینترنتی هســتیم و افراد زیادی دارایی خود را از این طریق از دست میدهند. این مقام مسئول با اشاره به اینکه پلیس فتا جرائم را در فضای مجازی رصد و برخورد میکند، گفت: تمامی اهداف و اقدامات پلیس فتا، فراهمکردن بستر مناسب و ایجاد امنیت در فضای مجازی است. سرهنگ آزادی به جوانان توصیه کرد در فضای مجازی فریب افراد شیاد را نخورده و به سایتهای غیرقانونی و غیرمجاز اطمینان نکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.