راهکار مقابله با باجافزارها

Shargh - - حوادث -

رئیــس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرائم پلیس فتــا گفت: بهتریــن راهکار بــرای مقابله با باجافزارها پیشگیری اســت. بنابراین از قانون «روی هر لینکی کلیک کن!» یا «هر چیزی رو دانلود کن»! پیروی نکنید، از بازگشــایی ایمیلها و پیوســتهای ناشــناس و مشــکوک خودداری کــرده و از نصب افزونهها و نرمافزارهای کاربری نامطمئن خودداری کنید. ســرهنگ نیکنفــس اضافه کــرد: همچنین از بهروزرســانی مســتمر و بهروزبــودن نرمافــزار ضدویروس سیســتم خود مطمئن شــوید، مراقب پیغامهایی کــه در اینترنت به صورت ناگهانی برای شما نمایش داده میشوند، باشــید. وی تأکید کرد: همچنین حافظههای جانبی مانند فلشمموریها میتوانند حامل ویروسهای خطرناک باشــند. وی، فراموشی بکآپگیری را یکی از نقاط ضعف کاربران دانست که متأسفانه فراموشی این امر باعث میشود در صورت کوچکترین خللی در سیســتم رایانهای مهمتریــن اطاعات موجــود در آن آســیب ببیند. ســرهنگ نیکنفس اضافه کــرد: از همه دادههای مهم به صورت کدگذاریشده، نسخه پشتیبان، تهیه و در محل امن ذخیره کنید. وی به شهروندان توصیه کرد برای کســب اطاعات بیشتر به بخش آموزش سایت پلیس فتا مراجعه کنند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش ثبت گزارش مردمی اطاع دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.