از سایتهای معتبر نرمافزارهای اورجینال را دانلود کنید

Shargh - - حوادث -

رئیــس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرائم پلیس فتــا دربــاره باجافزارها گفــت: باجافزارها گونهای از بدافزارها هستند که دسترسی به سیستم را محدود میکنند و ایجادکننده آن برای برداشــتن محدودیت درخواســت باج میکنــد و با رمزکردن فایلهــا یا هارد سیســتم شــاهد فعالشــدن یک شــمارنده معکوس زمانی برای رمزگشایی هستیم کــه از قربانــی میخواهد مبلغ درخواســتی را در زمان تعیینشــده پرداخت کند تا رمزگشایی فایلها انجام شــود. ســرهنگ نیکنفس ادامه داد: نفوذ باجافزارها از طرق مختلف مانند کرمها، ایمیلهای آلــوده و فلشمموریها به سیســتمهای رایانهای و دانلودهــای نامطمئن بســیار مهم اســت و باید کاربران در دانلودهای خود مراقب باشند و حتما از سایتهای معتبر نرمافزارهای اورجینال )اصل( را دانلــود کنند. وی اضافه کرد: هموطنان باید هنگام بازکردن ایمیلها مراقب باشند و هر ایمیل ناشناسی را بــاز نکنند و حتی نســبت به بازکــردن فایلهای پیوستشده ایمیلهای آشنا نیز دقت کنند تا گرفتار بدافزارها یا باجافزارها نشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.