شرور معروف رودهن دستگیر شد

Shargh - - حوادث -

میزان: رئیس حــوزه قضائی بخــش رودهن در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضائی خبرگزاری میزان از دســتگیری شرور معروف در رودهن خبر داد و گفت: این فرد به اتهام شــرب خمر و ضرب و جرح با قمه روانه زندان شــد. وی گفت: متهم در ســطح شــهر از طریق قدرتنمایی با قمــه و ایجاد راهبندان به رعب و وحشت در میان شهروندان اقدام میکرده است. حجتالاساموالمســلمین تقیان اضافه کرد: مأمــوران نیروی انتظامی پس از تعقیب و گریز موفق به دستگیری متهم شدند و پرونده تحت بررسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.