در برنامه «خزان باغ آرزوها» صورت گرفت اهدای مدالیوم خانه تئاتر به خانواده بشردوست

Shargh - - هنر -

شــرق : «خــزان بــاغ آرزوهــا» عنــوان ویژهبرنامه پاسداشــت پرویــز بشردوســت بــود که شــنبه، 9 اردیبهشــت بــه همت انجمــن هنرهای نمایشــی اســتان تهران، اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســلامی اســتان تهــران، اداره کل هنرهای نمایشــی و خانه تئاتردر تماشــاخانه ســنگلج برگزار شد و همچنین در این مراسم اهدای مدالیوم خانه تئاتر به خانواده بشردوست انجام شد.

بخشی از نمایشنامه «باغ آرزوها» در ابتدای این مراسم خوانش شد؛ این متن در سال ۱۳۵۳ از سوی پرویز بشردوســت و محمد صالحعلاء خوانش شد و در ســال ۵۶ نیز پس از بازبینی از سوی بشردوست و فخرالدین صدیقشریف روی صحنه رفت.

قطبالدیــن صادقی، کارگردان تئاتر، گفت: پرویز بشردوســت روزگاری جوانی خوشفکر و بااستعداد در عرصه تئاتر بود. او اقشــار ســتمدیده شــهری را در آثــارش منعکس میکرد و تئاترش بیواســطه، صمیمی، معترض و دراماتیک بود.

او افزود: متأسفم که دشــواریهای اجتماعی و اقتصــادی زندگی فرصت خلاقیــت را از او گرفت و اگرچه دوســتی من با او بسیار اندک بود، اما همواره تصویر والای انســانی را از او در ذهن داشتم، چراکه او کســی نبود که نان را به نــرخ روز بخورد و مانند کســانی نبود که با وجود اینکه استعدادی نداشتند، اما به یاری تبلیغات رادیو و تلویزیون و روزنامههای زرد به همهجا رسیدند.

این کارگردان و نویســنده تئاتر گفت: هیچکاری از ما برنمیآید مگر اینکه مردههایمان را دوست داشته باشیم و کاری کنیم که آثار پرویز اجرا شود و نگذارید شــمعی که خیلی زود خاموش شــد به فراموشی سپرده شود.

همچنین بخشی از تلهتئاتر «افسانه ماشاالهخان» بــه نویســندگی و کارگردانــی پرویز بشردوســت و کارگردان تلویزیونی مسعود فروتن پخش شد.

سپس مســعود فروتن نیز در ســخنانی با اشاره به آشــناییاش با بشردوســت گفت: این کار نشــان میدهد در سال ۵9 که تلهتئاتر رو به فراموشی بود چقدر برای حفظ آن زحمت کشــیده شد و بیشک بهزاد فراهانــی یکی از آنهایی بــود که تمام تلاش خود را در این زمینه کرد.

او ادامه داد: پخش این تلهتئاتر برای من شــادی غمانگیــزی دارد. یــادم میآیــد این تئاتر در ســالن چهارســو اجرا شده بود و در ســال ۵9 در اولین روز بمباران ما این کار را جلو دوربین بردیم. بشردوست به بازیگران گفته بود باید به حرف من گوش دهند و ازهمینرو کار هم خیلی دقیق پیش رفت.

ســپس جهانگیــر الماســی درحالیکه بســیار منقلب بود، گفت: من جوانی شهرســتانی بودم که بــه تهران آمــدم و در تهران نیز جــز نامردمی چیز دیگــری ندیدم، اما در همانموقــع با چند نفر رفیق شــدم که پرویز بشردوست، پرویز فنیزاده و محمود استاد محمد از افرادی بودند که نقشی را در جوانی من ایفا کردند زمانی که اشــتیاق به تئاتر و همچنین نقد عرصه اجتماعی و بازخواســت نیازهای واقعی زندگــی اجتماعی مــا را وادار به حضــور در عرصه نمایش کرد. او ادامه داد: پرویز بشردوست همهاش دل و عاطفه بود، درعینحال که از خرد بســیار سود میبرد. مــا واقعیت و تخیل را درهم آمیختیم. ما با هم به وسیله یک الاغ، کتاب «عمو زنجیرباف» پرویز را در مقابل دانشــگاه تهــران فروختیم در حقیقت ایــن کار بهنوعی اعتــراض به عدم توزیــع عادلانه امکانات ملی بود که متأسفانه همچنان گرفتار ایــن ناعدالتی هستیم. این بازیگر پیشکسوت تئاتــر و تلویزیــون با اشــاره به دوران آشنایی پرویز با همسرش گفت: از زمانی که ســهیلاجان در زندگــی پرویــز وارد شــد، نمیتوانم بگویم که چه اتفاق شــگرفی در زندگی این مرد رخ داد. در حقیقت یلدا و ســهیلا دو بال بودند برای پرویز که میتوانست با آنها پرواز کند. حســن فتحی، کارگردان ســریال «شهرزاد»، با بیان اینکه هر انسانی وقتی راهی را انتخاب میکند چیزهایی را از دست میدهد و چیزهایی را بهدست مــیآورد، گفت: آخریــن حضور پرویز بشردوســت مربوط به سکانسی در سریال شهرزاد است. او بسیار بشاش و ســرزنده بود و با وجود همه ناملایمات به نظرم خیلی خوب زندگی کرد.

کارگردان سریال شهرزاد افزود: معتقدم بهجای تعزیت و یادوارهها بیشتر بیان یک زندگی خوب را باید ببینیم و خوشــحال باشیم که در میان انواع و اقسام زندگیهای بد توانســته به رؤیاهایش تحقق ببخشد و به هر شــکلی که توانسته روی صحنه رفته است. او ادامه داد: بزرگترین شــاهکار پرویز، صرفنظر از آثارش، خانــواده بینظیر او هســتند. بهعنوان یک هنرمنــد زندگی خانوادگی بســیار خوب و صمیمی داشته است و در مقام یک نمایشنامهنویس نزدیک به ۴۰ ســال از آثــارش میگذرد، اما هنــوز این آثار در ذهــن و یاد مردم باقی اســت. همچنین هدیهای از طرف انجمن هنرهای نمایشــی اســتان تهران به خانواده پرویز بشردوست اعطا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.