«توفان» مازیار سیدی در دانشکده هنر

Shargh - - هنر -

شرق: نمایش «توفان» شکسپیر با حضور جمعی از دانشجویان دانشــگاههای هنر به کارگردانی مازیار ســیدی اجرا میشــود. کارگــردان ایــن نمایش در گفتوگویی با ایســنا درباره ایــن نمایش که از اواخر اردیبهشــتماه در تالار اســتاد خورشــیدی دانشگاه هنر اجرای عمومی میشود، بیان کرد: شروع اجرای این نمایش بر اســاس یک پروژه از بهمن ســال 9۴ با عنوان پروژه اســتاد - دانشــگاهی در دانشــکده هنر آغاز شــد. من بهعنوان دانشجوی ســال آخر مقطع فوقلیسانس رشته نمایش از دانشگاه هنر پروپوزالی را به دانشــگاه ارائه کردم که براساس آن دانشگاه با هزینه خود، مجموعهای از دانشجویان دانشگاههای هنر را فرابخواند و از بین آنها عوامل یک پروژه کامل تئاتــری را بــرای اجرای یک اثر انتخاب کند. ســیدی افزود: دانشــگاه هنر این پیشــنهاد را پذیرفت و قرار اســت تحت نظر یکسری از اســتادان متخصص با گرایشهای مختلف ابتدا به دانشجویان آموزشهای آکادمیک داده شــود و بعد برای اجرای یک نمایش اصلی انتخاب شــوند. درنهایت ماحصــل این پروژه اجرای نمایشنامه «توفان» شکسپیر شد که یک گروه حــدود ۴۰ نفره که ۱۶ نفر آنها بازیگر هســتند این اثر را به صحنه میبرند. وی که عضو گروه لیو اســت و آخرین اجرای صحنهایاش نمایش «آشــپزخانه» به کارگردانی حسن معجونی بود، ادامه داد: این نمایش پس از حدود یکســالوهفتماه تمرین آماده شده و حدود 7۰درصد آن دانشــجویان دانشــگاههای هنر هستند که البته فقط هم از دانشجویان تهران انتخاب نشــدهاند چون فراخوان برای تمام دانشگاههای هنر فرســتاده شده بود. ضمن اینکه در این پروژه استادان برجســتهای برای آموزش و مشــاوره با ما همکاری میکردنــد که اســتاد راهنمــای اصلی، اســماعیل شفیعی، رئیس دانشکده سینما و تئاتر، است. سیدی همچنین درباره مدتزمان اجــرای نمایش «توفان» توضیــح داد: این اجــرا از اواخر اردیبهشــتماه در ســالن استاد خورشــیدی دانشــگاه هنر برای عموم اجرا میشــود، اما تعداد شبهای اجرا و نیز ظرفیت تماشــاگران محدود خواهد بود. برایناساس با وجود بیش از یکســالونیم تمرینکردن احتمالا حدود ۱۵ شــب نمایش را اجرا خواهیم کــرد و طبق طراحی نمایش، میتوانیم هر شــب فقط بیــن ۶۰ تا 7۰ نفر میزبان تماشــاگران باشــیم. به گفته ســیدی که در نمایشهای «ولپن»، «مترسک» و «ستوان اینیشمور» هم بازی کــرده و پیش از این در تالار مولوی نمایش «مرســولات پترزبــورگ» را بــه صحنه برده اســت، تعــدادی از بازیگــران نمایش «توفــان» در نمایش «آشــپزخانه» هم حضور داشــتند و فرهــاد امینی، دراماتورژی این نمایش را برعهده داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.