جایگاه فرهنگ و هنر در مناظرهها

Shargh - - هنر - علی فرامرزی

درســت هفتــه پیش بود کــه در یادداشــتی به موضوع فرهنگ و هنــر و موقعیت آن در دو عرصه توسعه داخلی و دیپلماسی برونمرزی پرداختم و با گریــز به انتخابات، اهمیت و جایگاه فرهنگ و اهالی هنر را در چنین مقاطعی یادآوری کردم. جمعهشب، نخســتین مصاحبــه شــش کاندیــدای انتخابــات ریاســتجمهوری در مقابــل دیــدگان میلیونهــا هموطن اتفاق افتاد و ازآنجاکه این مرتبه اختصاص به مســائل انسانی و اجتماعی داشت، طبیعتا انتظار میرفت که مطالب و مســائل حــوزه فرهنگ و هنر بخش مهمی از مناظــره را به خود اختصاص دهد، ولــی دریغ از یک کلمه، گویی موضوع فرهنگ و هنر هیــچ ارتباطی با مســائل اجتماعی نــدارد و اصولا فرهنگ زیرساخت هیچچیز نیست و آنچه دراینباره تاکنون گفته و نوشته شــده است بیشتر یک شوخی بوده برای جامعهشناسان. در جلسهای که کاندیداها باید برنامههای خود را درمورد همه مسائل روی میز بریزند تا مردم از آن آگاه شــوند، فرهنگ نه اهمیتی دارد تــا در یــک مناظره مطرح شــود و نه کارکردی بــرای رأیآوردن. از عــدم نشــاط در جامعــه گفته شــد، آســیبهای اجتماعی گفته شــد، از فروریزی خانوادهها گفته شــد، از فاصله فقیر و غنی، از دروغ و دروغگویــی، چپــاول امــوال، رانــت و... . توگویی اینهمه هیــچ ارتباطی بــا فرهنگ نــدارد، هنر که جای خود دارد!! هنوز یک سال نمیشود که یک اثر ســینمایی ما با مطرحکردن فروریزی خانواده، رواج پنهانکاری و دروغ، آســیبهای اجتماعی و... جایزه اُســکار را برده و باعث ســربلندی فرهنگ جامعه و خوشحالی مردم شده؛ آنوقت چطور هنر و فرهنگ و کارکردش هیچ جایگاهی در بحثهای اجتماعی و آسیبشناسی آن و در نتیجه برنامهریزی برای کمک بــه برونرفت از این مشــکلات نــدارد؟! ما که هنوز نفهمیدهایم نشــاط جامعه را از چه طریق میشود تأمین کرد! صداوسیما که هدایتکننده و مجری این مناظره بود، خود یک نهاد فرهنگی- هنری نیســت؟ اینهمه حجــم برنامههــا برای هدایــت فرهنگی جامعه نیست؟ چطور هیچ ســؤالی در زمینه هنر و فرهنگ مطرح نشد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.