گشت 2 در مرز 16میلیاردیشدن

Shargh - - هنر -

مدیر دفتر پخش هدایت فیلم گفت: بر اساس سیســتم مکانیزه فروش فیلم، «گشت ۲» از فیلم «فروشنده» پیشی گرفته اســت و تاکنون بیش از ۱۵میلیــاردو 8۰۰ میلیــون تومان فروش داشــته اســت. احمد مختاری، مدیر پخش هدایت فیلم، در گفتوگو با فارس درباره فروش فیلم «گشــت ۲» گفــت: فــروش این فیلم بر اســاس سیســتم مکانیزه ۱۵٬7۳۱٬۱۴7٬۰۰۰۰ اســت که نســبت به فیلم «فروشــنده» که صدرنشــین جدول فروش فیلم در سال گذشــته بود، رقم بالاتری را به خود اختصاص داده اســت. این فیلم تاکنون به فروش ۱۵میلیاردو8۰۱میلیونو 9۳۶ هزار تومان رســیده اســت؛ البته هنوز فروش شهرســتانهای شــب گذشته را به صورت کامل جمع نزدیم.

وی در ادامه گفت: تعدادی از ســینماها هنوز به سیســتم مکانیزه متصل نشــدهاند و به همین دلیل رقمی که ما در دفتر پخش به آن رســیدیم، مبلغ بالاتری از فروش مکانیزه است.

مختــاری تأکید کــرد: در چنــد روز آینده فیلم «خوب بد جلف» هم از فیلم «فروشــنده» سبقت خواهد گرفت. فیلم ســینمایی «گشت ۲» ساخته سعید سهیلی اســت که اکران آن همچنان ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.