توگلزایرشد هااز رشد میلیا 347ردمی یشرلکیتواینن گیوطلاشعاتی دمری ددنیا

Shargh - - آيتي -

مؤسســه تحقیقاتی معتبر IDC در گزارش جدید خود از وضعیت بازار فنــاوری اطلاعات و ارتباطات در ســهماهه اول ســال 2017 به وضعیت درآمدی شــرکتهای بزرگ فنــاوری و همچنین بــازار تلفن همراه پرداخته اســت. براساس تازهترین گزارش این مؤسســه بازار جهانی عرضه موبایل )گوشــیهای هوشــمند و گوشیهای فیچری( در فصل اول 2017 با ۴.3 درصد رشــد به رقم 3۴7.۴ میلیون گوشــی رســید. پیشتر کارشناسان رقم رشــد 3.6درصدی را بــرای ایــن بازار پیشبینــی کرده بودنــد که رقم بهدستآمده فراتر از انتظار بوده است. بر این اساس از ژانویــه تا مــارس 2017 بیــش از 3۴7.۴ میلیون گوشــی در جهان، راهی بازارهای مصرف شد که در این بین سامســونگ با عرضه 79.2 میلیون گوشــی )همه نوع گوشــی( در صــدر جدول قــرار گرفت. شرکت اپل با گوشــی آیفون نیز رقم 51.6 میلیون را به خود اختصاص داد که بر این اســاس 1۴.9 درصد از بازار را از آنِ خود کرد. )افت نسبت به مدت مشابه ســال قبل( هوآوی با قرارگرفتن در رتبه سوم بیش از 3۴.2 میلیون گوشــی راهی بازارهای جهانی کرد. همچنین شــرکت چینی اوپو با 25.6 میلیون گوشی و ویوو / Vivo با 1۸.1 میلیون گوشی رتبههای چهار و پنــج عرضه جهانی موبایــل را به خود اختصاص دادند. اما ســایر ســازندگان نیز در فصل اول 2017 بیــش از 13۸.7 میلیون گوشــی وارد بــازار جهانی موبایل کردند. درمجمــوع در فصل اول 2017 بیش از 3۴7.۴ میلیون گوشــی عرضه شــد کــه این رقم در ســال 2016 حــدود 332.9 میلیون گوشــی بود. کارشناســان میگویند گوشــیهای پرچمدار 2017 هنــوز بهطور گســترده رونمایی و عرضه نشــدهاند و ممکن اســت بهزودی شاهد رشــد بازار باشیم که نتایجش در فصلهای مالی بعدی مشخص میشود اما دو ســازنده بزرگ یعنی اپل و سامسونگ در بازار چین موفق نبودهاند و به همین خاطر ممکن اســت فروشهای این دو شرکت تحتتأثیر قرار گیرد و سایر شرکتها در چین رکورد بشکنند.

درآمد 23میلیارددلاری مایکروسافت

از ســویی دیگر مایکروســافت فصل سوم مالی 2017 خود را با رشــد 93درصدی در بخش Azure و افت 26درصدی در بخش سرفیس و در مجموع با 23.6 میلیارد دلار درآمد پشــت سر گذاشت. این شــرکت با انتشــار گزارش رســمی اعلام کرد سود 5.7میلیارددلاری )73 ســنت به ازای هر ســهم( نصیب سهامداران کرده اســت. این در حالی است که در مدت مشــابه سال قبل از آن درآمدی معادل 22.1 میلیارد دلار و ســود پنج میلیــارد دلار به نفع سهامداران کسب کرده بود. مایکروسافت همچنین اعــلام کرد ۴.6 میلیارد دلار را به ســهامداران خود بابــت خرید ســهم از آنهــا پرداخت کرده اســت. «ســاتیا نادلا»، مدیــر اجرائی مایکروســافت ضمن اعلام موفقیت در بخش کلود )ســرویسآژر( افزود از بیزینسهــای کلان در حد انترپرایــز تا واحدهای تجــاری کوچــک همگی به ســوی فنــاوری کلود مایکروسافت ســوئیچ کردهاند و در نقل و انتقالات دیجیتالــی از آن بهرهمند شــدهاند. امــا در بخش ویندوز و فروش لایسنس به ابزارهای مختلف هفت درصد کاهش را شــاهد بودیم که درآمد این بخش به ۸.۸ میلیارد دلار رسید. البته درآمد فروش ویندوز از نوع OEM (نصبشــده روی دسکتاپ و لپتاپ از ســوي شرکای مایکروســافت( پنج درصد رشد را نشــان میدهد. در همین بخش فروش ویندوز پرو 10 درصد رشــد و فروش غیرپرو نیز یک درصد افت را نشــان میدهــد. درآمد مایکروســافت از بخش ســرفیس در مدت مذکور 26 درصد کاهش را نشان میدهــد که از رقــم 1.11 میلیارد دلار فصل ســوم 2016 به رقم ۸31 میلیون دلار در فصل سوم 2017 کاهش یافته اســت. جالب اینجاست که کاربران به سوی لپتاپ ســرفیسبوک نرفتند چراکه منتظر رونمایی از ســرفیس پــرو پنج و ســرفیسبوک دو هســتند. درآمد مایکروســافت از بخش سرچبینگ به مدد ویندوز 10 بیش از هشــت درصد رشد یافت و از ســوی دیگر درآمد بخش گیــم چهار درصد به دلیل فروش «ایکس باکــس لایو» بالا رفت. در این مدت بخش محصولات سرور درمجموع 15 درصد رشد داشــت که البته ســرویسهای Azure با 93 درصد رشد در رتبه بالاتر از ویندوز سرور قرار گرفت و درمجموع 15 میلیارد از درآمد مایکروســافت در فصل ســوم مالی خــود از فــروش محصولات این بخش تأمین شــد. درآمد از بخــش آفیس و آفیس 365 نیز با 22 درصد رشــد به رقم هشــت میلیارد دلار رسید.

درآمد 45میلیارددلاری سامسونگ الکترونیکس

سامســونگ الکترونیکس نیز در فصل اول سال مالــی 2017 بیــش از 50 تریلیــون وون معادل ‪۴ 5‬ میلیارد دلار درآمد کسب کرد. در همین حال الجی نیز چهار درصد به درآمــد بخش موبایلش افزوده شــد. بر این اساس سود سامســونگ در این مدت از 6.6۸ تریلیون وون به 9.9 تریلیون وون معادل ۸.۸ میلیارد دلار رســید که دومیــن فصل مالی در تاریخ سامســونگ از نظر ســودآوری محســوب میشود. سامسونگ در دوران کریســمس 1.۸۴ میلیارد دلار فروش کرد که البته ۴7 درصد کاهش را در مقایسه با مدت مشــابه سال 2016 نشــان میدهد که دلیل اصلــی خروج ناهنــگام نوت هفت از قفســههای فروشگاه به دلیل انفجار باتری بود. فروش گلکسی ســری A و فروش در بازارهای نوظهور دلیل اصلی فروشهــای خوب سامســونگ در این مــدت بوده اســت. پیشبینی میشــود فروشهای فصل دوم با توجه به ورود گلکســی اس هشــت و اس هشت پلاس بیشــتر هم شــود. اما الجی الکترونیکس با انتشــار گزارش فصل اول خــود، بهترین نتیجه یک دهه اخیــر را برای خود رقم زد و توانســت بخش موبایل خود را با رشــد چهاردرصــدی مواجه کند. بخش موبایــل با 10 درصد رشــد بــا عرضه 1۴.۸ میلیون گوشی فصل را به پایان برد که عمده فروش متعلق به ســری K بود. فروش کم جی پنج و باعــث ضرر 176هزاردلاری در مــاه ژانویه و مارس برای الجی شــد و حالا این شــرکت کرهای امیدوار اســت با فروش جی شــش فصــل دوم را متفاوت پشت سر بگذارد.

بیش از 24 میلیارد دلار برای گوگل

درنهایت آنکه گوگل در فصل اول 2017 بیش از 2۴.75 میلیارد دلار درآمد نصیب ســهامداران خود کرد که معادل 7.73 دلار به ازای هر ســهم شد. در ســهماهه منتهی به 31 مــارس 2017 )طبق تقویم مالی آلفابت( مجموع درآمد شــرکت آلفابت )که گوگل بخشی از آن اســت( به 2۴.750 میلیارد دلار رســید که رشد 22درصدی را نسبت به سال قبل که درآمد 20.257 میلیارد دلار بود، نشــان میدهد. بر این اســاس سود این دوره 5.۴26 میلیارد دلار اعلام شــد و هرچند در بُعــد حقوقی نــام آلفابت نقش بســته، اما 99 درصد از درآمد متعلق به گوگل بوده اســت. خودروهای خودران و ترموستات هوشمند، دو بخش ضــررده آلفابت اعلام شــدند. همچنین میزان درآمد گوگل از بخش گوشــیهای پیکسل و سختافزار نیز بهصورت ریز اعلام نشد و در هالهای از ابهام باقي ماند. به درآمد سهمیلیارددلاری گوگل از بخش کلود نیز در همین مدت میتوان اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.