بازار گوشیهای هوشمند چین در 3ماهه نخست 2017

Shargh - - آيتي -

مؤسســه تحقیقاتی Canalys گــزارش خود را از بازار گوشــی هوشــمند چین منتشــر کرد. طبق این گزارش، شــرکتهای هــوآوی، Oppo و vivo، سه فروشــنده اصلی بازار چین به شمار میروند. هــوآوی پس از اینکه دو فصل را در رتبه دوم بازار گوشــی هوشــمند چین – پس از Oppo – سپری کرد، در ســهماهه نخست ســال 2017 این رتبه را از Oppo پس گرفت و مجددا به جایگاه نخســت خــود بازگشــت. این شــرکت عظیم چینــی – که در جریان کنگــره جهانی موبایل در ســال 2017، پرچمدارهــایجدیــدخــود) و )را ‪P10 Plus P10‬ معرفی کرد – در ســهماهه اخیر حدود 21 میلیون دستگاه گوشی هوشــمند را روانه بازار چین کرد و بهاینترتیب ســهم خود را از این بازار به 1۸ درصد رساند.شــرکت درســهماههنخستسال Oppo 2017 کمــی کمتر از 20 میلیون دســتگاه گوشــی هوشــمند را به بازار چین عرضه کــرد و با وجود دســتیابی به رشــد ســالانه 55درصــدی، پس از هوآوی در رتبه دوم قرار گرفت و نتوانست سلطه نیمســاله خود را حفظ کند. شرکت vivo نیز – که در بین ســه فروشــنده برتر، پایینترین رشد سالانه را داشــته – در سهماهه اخیر با عرضه 17 میلیون دستگاه گوشی هوشــمند به بازار چین، موفق شد 15 درصد از ســهم این بــازار را از آنِ خود کرده و در رتبه ســوم جای بگیرد. درست است که Oppo و vivo رقابت نزدیکی با هم دارند، اما بد نیســت بدانیــم شــرکتهای Oppo و vivo – بــه همراه OnePlus – همگی زیرمجموعههای شرکت BBK Electronics هستند. بنابراین اگر بخواهیم مجموع فروش BBK را محاسبه کنیم، این شرکت با فاصله زیاد، در رتبه اول فروشــندگان گوشی هوشمند در چین قــرار میگیرد. اما با توجه بــه اینکه Oppo، vivo و OnePlus – در عیــن زیرمجموعهبــودن – شــرکتهای جداگانه )و نــه بخشهای مختلف BBK) به شــمار میروند، تحلیلگــران نتایج این شرکتها را به تفکیک محاسبه میکنند. به گزارش وبســایت mobile، لوســیو چن Chen(‬ ‪Lucio،) تحلیلگر پژوهشــی مؤسسه Canalys، در توصیف بازار گوشی هوشــمند چین میگوید: «بازار گوشی هوشمند چین، به لطف افزایش سالانه 9درصدی در عرضــه گوشــی هوشــمند در این ســهماهه، همچنان به رشد خود ادامه میدهد. ولی شواهد به وضوح حاکی از آن اســت که بازار به ســمت تجمیع پیش میرود. ســه فروشــنده نخست، در حال فاصلهگرفتن از ســایر رقبا در صدر بازار بوده و بــرای اولین بار بیش از 50 درصد از عرضه را در این ســهماهه به خود اختصاص دادهاند. در مدت مشــابه سال گذشته، هوآوی پیشــتاز بود و vivo و Oppo بــه ترتیب در رتبههــای دوم و چهارم قرار داشته و مجموعا ۴2 درصد از سهم بازار را تشکیل داده بودند. در آن زمان شــائومی رتبه ســوم را در اختیار داشــت امــا از آن پس به جایــگاه پنجم و پس از اپل ســقوط کرده، به طوری که در سهماهه نخســت ســال 2017 تنها کمی بیش از 9 میلیون دستگاه را به بازار عرضه کرده است». البته شایان ذکر است شــائومی در بازار هند – که دومین بازار بزرگ گوشی هوشمند پس از چین به شمار میرود – جزء سه فروشنده نخست است.

تلاشهای شــرکت هــوآوی در زمینه فروش آنلاین برند Honor، شائومی را با فشاری مضاعف مواجــه کــرده اســت. همچنیــن فعالیتهــای تبلیغاتی و بازاریابی شرکتهای Oppo و vivo نیز توجهات را به ســمت خود جلب کرده و به نوعی شائومی را به حاشیه رانده است. مو جیا، یکی دیگر از تحلیلگران پژوهشــی Canalys، بر این باور است که اگر شــائومی میخواهد در سال 2017 به رشد دست یابد، باید به سرعت خود را از یک تولیدکننده محصولات مقرونبهصرفــه، به یک برند بلندپرواز بدل کند. البته این کار ســاده نخواهد بود. با توجه بــه جلوتربــودن Oppo و vivo و همچنین برنامه هوآوی برای افزایش سرمایهگذاری در کانال فروش آفلاین )غیراینترنتی( در ســال 2017، شائومی برای رشــد در بازار چین با مشکل مواجه خواهد بود. در نهایت بیان این نکته خالی از لطف نیست که طبق برآورد Canalys، در سهماهه نخست سال 2017 – منتهی به 31 مارس – 11۴ میلیون دســتگاه گوشی هوشمند به بازار چین عرضه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.