مزایای فیبر نوری برای مشترکان پرمصرف اینترنت

Shargh - - آيتي -

ایسنا: مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به صرفه اقتصادی بســتههای جدید این شرکت با ارائه فیبر نوری برای کاربرانی که خواســتار اینترنت پرســرعت با کیفیت بالا هستند، درباره نحوه اطلاع کاربران از تحت پوشــش قرارداشــتن شماره تلفن آنها تحت فیبر نوری و درخواســت ســرویسهای جدید توضیح داد. رســول ســراییان دراینباره بیان کــرد: «هزینه این بســتهها خیلی بالا نیســت اما با توجــه به اینکه هر یــک از بســتههایی که تعریف شده گیگ مصرف بالایی دارد، کاربران باید متناسب با آن هزینه بپردازند. این بســتهها برای افرادی که مصرف بالایی داشــته باشند، صرفه اقتصادی دارد. کسی که نیاز به اینترنت پرسرعت دارد، به مشاهده فیلــم و برنامــه آنلاین میپردازد، با این ســرویس، اینترنــت با ســرعت و کیفیت بــالا دریافت خواهد کرد». او ادامه داد: «بســتههایی که تعریف کردیم، مشابه بستههای اپراتورهاست و کاربران با مراجعه به پورتــال مخابرات میتوانند از این بســتهها آگاه شــوند. این بســتهها از نظر تعرفه اینترنت تفاوتی نمیکنــد. البته دو مــدل وجــود دارد؛ یکی اینکه مودم خانه و سیمکشــی داخلی داخل بسته باشد که بر عهده ماســت یا خارج از بسته باشد که خود مردم متقاضی هستند». او افزود: «دو دسته مشتری داریم؛ کسانی که درحالحاضر روی ADSL هستند کــه میتواننــد تقاضا بدهنــد و آنهــا را روی فیبر ببریم و کســانی که ADSL ندارند و ما برایشان فیبر ایجاد میکنیم. اگر کاربران شــماره تلفن خود را در پورتــال وارد کنند، به آنها نشــان میدهد که تحت پوشــش هســتند یا خیر. در صورتیکه کاربر تحت پوشش باشد، فرایند راهاندازی فیبر ۴۸ ساعت طول میکشــد». به گفته او مخابرات ایران از قبل هم در پروانه خود ارائه ســرویس فیبر نوری را داشــت. از یک سال گذشــته فکر کردیم باید به این حوزه وارد شــویم و آن را به بهرهبرداری برســانیم و در طول این یک ســال هم برای این پروژه هزارو200 میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.