تکلیف استانها در تولید محتوای بومی فضای مجازی

Shargh - - آيتي -

مهر: معاون وزیر ارتباطات از تعیین تکلیف برای هر اســتان در تولید محتوای بومی خبر داد. مرتضی براری با اعلام این خبر گفت: «هر استان باید متناسب با ظرفیت فناوری اطلاعات خود، در توسعه اقتصاد ایــن بخش و تولید محتوا نقش داشــته باشــد». او افزود: «طرح توســعه کســبوکار و اشــتغال پایدار )تکاپو( بــا هدف جذب بــازار فنــاوری اطلاعات و ارتباطات از ســوی جوانان و تولیــد محتوای بومی دیجیتال مطابق با اهداف برنامه ششــم توســعه و سیاســتهای اقتصاد مقاومتی، تعریف شده است». او ادامــه داد: «تاکنــون دولــت و بخش خصوصی موفق به ســرمایهگذاری 20 هزار میلیاردتومانی در توسعه زیرســاختها و شبکه دسترســی به شبکه ملی اطلاعات شدهاند». او بیان کرد: «باید بازار ملی فنــاوری اطلاعات و ارتباطات را به کســبوکارهای کوچک اســتانی گره بزنیم و این هدف میسر نخواهد شــد مگر آنکه شــرکتهای بزرگ فناوری اطلاعات به شــکلگیری کســبوکارهای جدید کمک کنند تا محصولات این شرکتها وارد بازار شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.