خطونشانهای اروپاییها برای ترزا می

Shargh - - روزنامه -

با اعلام برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام در بریتانیا، ترزا می، نخســتوزیر این کشــور، ســفرهای تبلیغاتی خود را آغاز کرده و در جمع هوادارانش حاضر شده اســت. روزنامه ایندیپندنت در عکس یک، خانم می را در جمع هوادارانش در اســکاتلند به تصویر کشیده است. گویی گوشش به خطونشــانهایی که اروپاییها برای بریتانیا کشــیدهاند، بدهکار نیســت. این روزنامه خبر داده رهبــران اروپایی متفقالقول اعلام کردهاند خروج بریتانیا از برگزیت با محدودیتها و موانعی روبهرو است که این کشور باید به آن تن بدهد. مسئله اصلی برگزاری انتخابات زودهنگام در بریتانیا، برگزیت اســت. وقتی احزاب این کشور نتوانستند به راهحلی توافقی در این ماجرا دست پیدا کنند، خانم می تصمیم گرفت دستور بدهد انتخابات زودهنگام برگزار شود. او از مخالفان برگزیت است، اما به حامیان برگزیت تضمین داده برای محققکردن خواسته آنها تلاش میکند. از سوی دیگر رهبران اروپایی هم تهدید کردهاند میان بریتانیایی که عضو اتحادیه است با بریتانیای خارجشــده تفاوتهایی وجــود دارد و آنها حتما برای بریتانیا بعد از برگزیت محدودیتهایی قائل خواهند شد. تیتر یک ایندیپندنت هم درباره سر دیگر این ماجراست؛ جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر. او هم به دنبال پیروزی این حزب در انتخابات پیشرو است و اینطور که ایندیپندنت نوشته آقای کوربین در نشستهای این حزب دیدگاهش را درباره فروش اسلحه به کشورهای حامی تروریسم و سرکوبگر تشریح کرده است. او مخالف فروش اسلحه بریتانیا به کشورهایی است که نظام دیکتاتوری دارند.

نکته: صفحه یک ایندیپندنت کاملا متأثر از فضای سیاسی اخیر بریتانیاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.