پرداخت غرامت به قربانیان جراحیهای بیمورد

Shargh - - روزنامه -

ســازمان خدمات بهداشــتی و درمانــی بریتانیا اعــلام کرده به بیمارانی که نیازی به عمل جراحی نداشــتهاند، اما وادار به این کار شــدهاند، از ۹ میلیون تا 1۰ میلیون پوند غرامــت پرداخت خواهد کــرد. روزنامه گاردین در تیتر یک به این موضوع اشــاره کرده و در گــزارش توضیح داده عمده ایــن عملهای بیمــورد در ارتباط با افراد مبتلا به بیماریهای سینه صورت گرفته است. در این گزارش میخوانیم این افراد نهتنها با دردهای پیش از عمل مواجه هستند کــه حالا زخمهــا و جراحات بعد از عمل را هــم باید تحمل کنند. در توضیحات گاردین آمده دادگاهی به این منظور تشــکیل شده و قاضیان و کارشناســان این دادگاه تشخیص دادهاند برخی پزشکان 2۵۰ عمل جراحــی بیمورد انجام دادهاند و بدتــر اینکه برخي از مشاورهای سازمان بهداشت و خدمات درمانی بریتانیا هم ایده آنها را بــرای جراحی تأیید کردهاند. با حکم دادگاه این ســازمان باید به قربانیــان غرامت پرداخت کند. در عکس یک روزنامه گاردین خانم ماکســین پیک را مشــاهده میکنیم. او بازیگر و ســتاره تلویزیونی بریتانیا اســت. گاردین با او درباره برخی مســائل شــخصیاش در دوران بازیگری و اجرا گفتوگو کرده است. لهجه لنکشــیری خانم پیک برای او دردسرهای فراوان ایجاد کرده اســت. لهجه خاص او باعث شده مخاطبان مدام از او بپرســند، آیا درس خوانده؟ تحصیلکرده اســت؟ پس چرا به این شــکل حرف میزند؟! خانم پیک به گاردین گفته: من تحصیلکرده هستم، دانشگاه رفتهام، اما خب چون از شمال بریتانیا نیامدهام با این سؤالات مواجه میشوم.

نکته: مسائل داخلی بریتانیا صفحه یک گاردین را به خود مشغول کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.