2 پیشنهاد از مسکو و آنکارا برای واشنگتن

Shargh - - روزنامه -

آمریکا با ما علیه تروریســم داعش متحد شود. این ما بر میگردد به مسکو و آنکارا که هر دو از آمریکا خواستهاند برای نابودی داعش به آنها بپیوندد و از برنامههای آنها در ســوریه تبعیت کند. روزنامه سعودی الشرقالاوسط در تیتر یک از این پیشنهاد پرده برمیدارد و در متن خبر توضیح میدهد از یکسو اردوغان از ترامپ خواسته به جای حمایت از کردها، از نظامیان ترکیه پشتیبانی کند، تا رقه پایگاه اصلی داعش در سوریه به قبرستان آنها تبدیل شود. از سوی دیگر، وزیر خارجه روســیه به آمریکا پیغام داده بــرای تقویت نیروهایی که در ســوریه علیه معارضان و تروریســتها میجنگند، نیروهای ائتلاف هم همکاری کنند تا اتحادی گســترده علیه تروریسم شکل بگیــرد. این روزنامــه در عکس یک، یکــی از نیروهای ارتش عراق را در موصل به تصویر کشــیده اســت. این نظامــی عراقی در حال پرتاب نارنجک به سمت مواضع داعشیها در این شهر است. جنگ در موصــل خیابانبهخیابان و خانهبهخانه پیش میرود. شــهر در محاصره نیروهای عراقی اســت، اما داعشــیها همچنان مقاومت میکنند. الشرقالاوســط در مطلبی دیگر در صفحه یک خبر میدهد حکمتیار از طالبان خواسته سلاحهای خود را بر زمین بگذارند. رهبر حزب اسلامی افغانستان که در کارنامه جنگیاش دستور حمله به کابل هم دیده میشود، از درِ صلح با دولت افغانستان درآمده و از معارضان طالبان خواسته دست از جنگ بکشند.

نکته: خبرهای متنوعی از سراسر جهان در صفحه یک الشرقالاوسط به چشم میخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.