اقتصاد گردشگری اقتصادی بلورين

Shargh - - جامعه -

حاصل تمام وقــت، زحمت و ارزش نهفته در این ظرف زیبا در کسری از ثانیه از بین میرود و باز روز از نو و روزی از نو.

وضعیت گردشــگری ترکیه، نمونهای اســت بــرای اثبــات بلورینبــودن ایــن اقتصاد؛ رشــد خیرهکننده ترکیه در زمینه گردشگری، یکشبه به دســت نیامد. اصحاب قدرت در این کشور زمانی که به این نتیجه رســیدند که صنعت گردشگری میتوانــد اقتصادشــان را متحول کنــد، با کمک ســازمانهای بینالمللــی برنامهای ملــی با 1۶ استراتژی تدوین کردند و با ایجاد هماهنگی میان دستاندرکاران و نفعبرندگان و با اصل قراردادن ثبــات و آرامش در مدیریت ایــن صنعت، برنامه ملیشــان را اجرا کردند. یک دهه پس از اجرای برنامه توسعه گردشگری در ترکیه و تا سال 2015 میزان گردشــگران خارجی ترکیــه از حدود 10.5 میلیون نفــر به 34.8 میلیون نفر رســید و ترکیه ششمین مقصد برتر گردشگری جهان شد. ساختن چنین ظرف زیبایی برای متولیان گردشگری ترکیه نتیجــه دقت، حوصله، مشــورت، راهبری برنامه توســعه گردشــگری از ســوی بخش خصوصی و از همه مهمتــر ثبات سیاســی و مدیریتی بود؛ امــا همین ظرف زیبا با یک ماجراجویی سیاســی ترک خورد؛ انســداد سیاســی داخلــی بههمراه ماجراجویی بینالمللی اردوغان در سوریه و عراق و بالارفتن تنش با روسیه و همچنین نفوذ ناامنی به داخل مرزهای حاکمیتی این کشــور سبب شد ترکیه در فاصله ژانویه 2015 تا ژانویه 201۶ بیش از 10 میلیــون نفر از گردشــگران خارجیاش را از دســت بدهد و بسیاری از مشــاغلی که مستقیم و غیرمســتقیم با گردشــگری مرتبط بودند، دچار بحرانی جدی شدند.

درآمدهای سرشــار ناشــی از گردشــگری که سیاســتمداران ترک را غــره کرده بــود، یکباره حــدود 30 درصــد کاهش یافت و هنــوز تبعات اقتصــادی آن ادامــه دارد. آن ظــرف بلوریــن و دلربــای گردشــگری در ترکیــه با یک سلســله بیتدبیریهای سیاسی و ماجراجوییهای بلاوجه و توخالی و بهواســطه نفوذ نگاه پلیسی و امنیتی در این کشــور به شکلی جدی ترک خورد و ترمیم این ترک ســالها طول خواهد کشید. ترکیهای که اکنون باید از مرز ‪4 0‬میلیون گردشــگر بینالمللی گذشته باشــد، در مخمصه شرمساری بینالمللی و بازگشــت به سیاستهای پیشین یا تداوم همین سیاســتها و افت رونق صنعت گردشــگریاش دستوپا میزند و این حکایتی است درسآموز.

توســعه صنعــت گردشــگری در ایــران هم مختصات و شــرایط خاص خودش را دارد؛ اما از قاعده کلی بلورینبودن اقتصاد گردشــگری جدا نیســت. اتفاقات پس از روز شــنبه 12 دی 1394 اثبات این مدعاســت. ایران از آذر 1393 تا 12 دی 1394، از کشــورهای حوزه خلیــج فارس حدود یکمیلیونو 800 هزار گردشگر داشت. روز 12 دی عدهای به کنســولگری عربستان در مشهد حمله کردند؛ میزان گردشــگران ورودی از کشــورهای حــوزه خلیج فارس از آن روز تا 15 ماه بعد یعنی پایــان ســال 1395 بــا کاهشــی 85 درصدی به حدود ‪2 ۶2‬هزار نفر رســید. با یــک ماجراجویی سادهاندیشــانه و یــک اتفاق ناموجــه در فضای سیاســی، یکباره یکمیلیونو ۶00 هزار نفر فقط در حوزه کشورهای خلیج فارس از گردشگران کم شد و به اقتصاد گردشگری کشور لطمه زد. اثرات اتفاقی که در کمتر از چند ساعت رخ داد، در بیش از 15 ماه هنوز جبران نشده است.

هماکنون که این مطلب نوشــته میشود، کار بازنگری ســند ملی توسعه گردشگری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری در حــال انجام اســت؛ اما اجــرای برنامههای هیچ سندی نمیتواند گردشگری ایران را همانگونه که در افق 1404 نوشــته شده، به 20 میلیون گردشگر و 35 میلیارد دلار درآمد ارزی برســاند، اگر ندانیم و نپذیریم که توســعه گردشــگری و نشســتن در خنــکای سایهســار درآمدهای حاصــل از آن در نقطه مقابل سیاســتورزی پلیسی و عوامفریبانه و ماجراجویانه است. ثبات، دقت، آرامش و تدبیرِ دمادم رمز توسعه گردشگری است.

*معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.