شورای شهر، یک دیدهبان اجتماعی

Shargh - - جامعه -

شــرق: روز گذشته، لیلا ارشــد در نشستی خبری کــه در کلینیــک توانمندی «یــارا» برگزار شــد، به ســؤالات خبرنگاران پاســخ داده و برنامههای خود را بهعنــوان یک فعال اجتماعی بیان کرد. به گزارش «شرق»، ارشــد در پاسخ به این سؤال که چه جوابی به منتقدانی که میگوینــد یک فعال مدنی چرا باید در شورای شهر باشــد میدهد، گفت: «واقعیت این اســت که در جوامع درحالتوســعه و ســنتی مثل کشور ما، مســائل اجتماعی همیشــه آخرین چیزی است که شهرها به آن میپردازند. مسائل اقتصادی و سیاسی همیشــه اول هســتند. درحالیکه تبعات تصمیمــات اقتصادی مســائل اجتماعــی را ایجاد میکند و همانطور کــه میدانید باید به جواب این نکته برســیم که چرا آسیبهای اجتماعی با سرعت در حال افزایش اســت». بنیانگذار خانه خورشــید افــزود: «من بهعنوان یک فعال حوزه زنان و کودکان که 22 ســال اســت در این حوزه فعال هســتم، در نهادی کــه بهعنوان انجیاو تأســیس کردهام فکر میکنم با ورود به شــورا فتحبابی برای مطرحکردن مســائل جامعه هدف خود پیدا میکنم؛ مسائلی که در تمام این ســالها با آن روبهرو هســتیم، اما برای پیداکــردن راهکار و بهبــود آن محدودیتها خیلی زیاد هســتند. اگر فــردی که فعالیت مدنی داشــته وارد مرکز تصمیمگیری شــود و در جایی قرار بگیرد که بتواند در گروه سیاســتگذاری نفوذ کند، شــاید بتواند ایجاد امکانات هم بکند». ارشــد تصریح کرد: «ســالها انجمن دفاع از حقوق کودکان برای اینکه کودکآزاری را بهعنوان جرم عمومی بشناسد تلاش کرد یا کودک آزاری را پیگیری کرد، اما وقتی در ســال 81 به شکل قانون مجلس تصویب شد، امکان خوب و واقعــی براي منع کودكآزاري فراهم شــد. اگر در ســطح یک پارلمان شــهری وارد شــویم، بهواسطه ارتباطاتی که وجــود دارد بهخاطر جایگاهی که پیدا میکنیــم ميتوانیم شــرایط را بهبود دهیم. من فکر میکنــم این یکی از وظایف فعالان مدنی اســت که بتواننــد با جایگاه اجتماعی خود وضعیت اجتماعی جامعه هدف خود را بهبود بخشند». ارشد در بخش دیگری از ســخنان خود افزود: «من شــورای شهر را بهعنوان یک پارلمان شــهری برای مردم ناشــناخته میدانم و همیشه پشت درهای بسته تشکیل جلسه داده. دلم میخواهد شورای شهر این دوره دیدهبان شــهر باشــد و بتواند مســائلی که اتفاق میافتد را رصــد کند. به دلیل اینکه ســالها کار مشــارکتی با انجیاوهــا و گروههای هدف داشــتم معتقدم اگر بشــود این مشــارکت افزایش پیدا کند بســیار قدم مثبتی خواهد بود. این خیلی خوب است که جلسات عمومی شــورای شــهر از رادیو تهران پخش شود، چرا نباید این اتفاق بیفتد؟ اینکه مردم شــهر بدانند چــه میگــذرد و آدمها مثــل هندوانه دربســته در انتخابهای بعدی به آدمها رأی ندهند، قدم مثبتی خواهد بود. این شــهر و هر شهر دیگری به تخصص نیاز دارد. بخشــی از این تخصص پــل و پیادهرو و... خواهد بود، اما بخش دیگر همانی است که در کنار تأسیســات شــهری اتفاق میافتد». وی خاطرنشان کرد: «گروههای ویژه مثل کودکان و کسانی که دچار معلولیت هستند و ســالمندان چه جایگاهی دارند. اگر شــورا یک میزانالحراره باشد و بگوید الان حال شهر چطور اســت، میتواند کمککننده باشد. یکی از چیزهایی که ما باید به آن بپردازیم این اســت که برنامههای چندســاله اول و دوم شــهرداری به کجا رسیدهاند و چقدرشــان اجرائی شده. به نظر میآید امکانات آگاهانه و تخصصی خوبی پیشبینی شده، آیا آنها اجرائی هم شــدهاند... در برنامه پنجســاله ســوم برایم مهم اســت که ما هم بتوانیم در بخش اجتماعیاش نظر داشته باشــیم. این کمک میکند برنامهها واقعیتر باشند و به نیازهای واقعی جامعه جواب بدهند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.