گردعاوشنگرسیهو، گدرفهمتایمشامیهمنا موازلییط دکرود:لت

Shargh - - جامعه -

شــرق: معاون رئیسجمهوری گفــت: «فرهنگ ایران فرهنگی است انســانی و اخلاقمدار و بیشک میراث کهن میهماننــوازی نیز برگ برنده آن در گردشــگری خواهد بود و گفتمان فرهنگ میهماننوازی و استفاده از این ظرفیت فرهنگی کشــور باید در دســتورکار تمام نهادها و دســتگاههای دولتی و خصوصی کشــور قرار گیرد».

زهرا احمدیپور، معــاون رئیسجمهوری و رئیس ســازمان میراثفرهنگی، صنایعدســتی و گردشگری، در «همایش گفتمان میهماننوازی با رویکرد توســعه گردشگری» که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و با حضور استادان، پژوهشگران و فعالان حوزه گردشگری برگزار شد، با اشاره به معماری خانههای ایرانی گفت: «از چادرهای عشــایر ترکمن تــا مجللترین خانهها در کاشان، از معماری خانههای بلوچی تا معماری سنتی خوزســتان، همواره بهتریــن بخش خانه بــه پذیرایی از میهمــان اختصاص یافته اســت. در اصول معماری بناهای دولتی و عامالمنفعه نیز پذیرایی، میهماننوازی و میهمانپذیری موردتوجه خاص بوده است. باغهای ایرانی همــواره پذیــرای میهمانها، تجار و ســیاحان کشــورهای دیگر بودهاند و کمتر ســفرنامهای میتوان یافت که در آن شــرحی از میهماندوســتی و پذیرایی ایرانیــان در آن نیامده باشــد». احمدیپــور ادامه داد: «در حوزه تجارت و ارتباطات بازرگانی نیز ایران همواره ســرزمین امن کاروانهای تجاری و بازرگانان بوده و در تمام مســیرها و شــاهراههای ارتباطی، با کاروانسرا به پذیرایی از تجار رفته است. از سوی دیگر، در جایجای فرهنگ عامه و ادبیات شــفاهی اقــوام و فرهنگهای مختلف ایران، اهمیت مســئله رســیدگی و احترام به «میهمان» بهچشم میخورد».

او خاطرنشــان کرد: «در دنیای امروز، هیچ پدیدهای مانند گردشــگری معرف ســیمای فرهنگی یک کشور نیســت. درواقع، گردشــگری، علاوهبر نقش اقتصادی منحصربهفردی که در ایجاد اشــتغال، توســعه پایدار و درآمدزایــی دارد، بهتریــن زمینــه بــرای گفتوگو و آشنایی ملتها و فرهنگهای گوناگون با یکدیگر است. فرهنگها در بســتر گردشگری با یکدیگر آشنا میشوند و بهدور از جنجالها و تنشهای سیاســی دولتها، به زبان انسانی مشترک میرسند. فرهنگ ایرانی هم از این قاعده مستثنا نیست و تجربه گردشگری ایران بهخوبی نشــان داده که برخورد محترمانه و میهماندوســتانه مردم ایران تا چه حد توانسته است تصویر واقعی کشور را به سایر فرهنگها و ملتها معرفی کند».

او تصریــح کرد: «یکــی از اصلیتریــن و مهمترین راهها بــرای تقویت بنیه اقتصادی کشــور، توســعه و ایجاد اشــتغال برای قشــر جــوان توجه بــه صنعت گردشگری است. میهمانپذیری و میهمانداری، تکریم درراهماندهای که ســرزده میرسد و احترام به میهمان، خیلــی پیشتــر از آنکــه در قالب صنعتی پرســود و درآمدزا موردتوجه دنیا قرار بگیــرد، در فرهنگ ایرانی و اســلامی ما جایگاهــی ویژه و خاص داشــته و برای قدمت آن هرگز نمیتوان تاریخی مشــخص ارائه داد. میهماننوازی یکی از برترین مکارم اخلاقی اســت که در آن، میهمان، نهتنها روزىِ خود را میآورد و از روزىِ انسان نمیکاهد، که حتی بر آن میافزاید».

احمدیپــور افزود: «میهمان و میزبانی از عهد کهن برای «ایرانیجماعت» یک اصل خواســتنی بوده است، چنانکــه صائب تبریــزی نیز میســراید: رزقِ ما با پای میهمان میرسد از خوانِ غیب/ میزبانِ ماست هر کس میشــود میهمان ما. حتی از این رسم فرهنگی دیرینه آداب گســتردهای بهیادگار مانده است که کانون آن در طبخ غذا و گرامیداشتن میهمان است».

او افــزود: «میهمــانداری بهعنــوان یــک صنعت میتوانــد و باید در عرصه فرهنگــی، اقتصادی و حتی سیاســی و امنیتی اثرگذار باشــد. یکــی از برتریهای صنعت گردشــگری نســبت بــه صنایع دیگــر توزیع درآمدهــای ناشــی از این صنعت اســت کــه در میان آحــاد جامعــه صــورت میگیــرد و جوامــع محلی هــم از درآمدهــای آن برخــوردار میشــوند. بنابراین صنعت میهماننوازی برای تولیــد اقتصادی در حوزه صنایعدســتی و ایجاد اشــتغال زمینهســازی میکند. گردشــگری میتواند به جذب ســرمایهگذاری )مثلا از شــرکتهای خارجی( و بهبود اثرات تکاثری درآمد نیز کمک کند. این صنعت از نظر اقتصادی برای کشورهای درحال توسعه و کشورهایی که صنایع معدودی دارند، بســیار مفید است». او ادامه داد: «بهلحاظ سیاسی هم صنعت میهمانداری و میهمانپذیری میتواند اثرگذار باشد. برای تحقق اهداف سیاسی در این حوزه ابتدا باید موانعی که در این راه وجود دارد مرتفع شود. با هر بار مسافرت گردشــگران خارجی، انتقال فرهنگی صورت میگیــرد و تمام تبلیغات منفی علیه کشــورمان خنثی میشــود درواقع میهماننوازی میتواند بهعنوان یک میانجی فرهنگی ســالم و جــاذب بهنوعی به رفع این تبلیغات مدد برساند».

معاون رئیسجمهوری گفت: «قراردادن گردشگری در اولویتهــای اقتصادی کشــور تمام ابعــاد علمی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی را پوشــش میدهد و حتی برگــزاری انواع تورهای علمــی، ادبی و هنری را بــا مزیتهای خاص خــود و بهویژه منافــع اقتصادی در کشور بهینه میکند. بیشــتر توانمندیهای کشور ما برای جذب گردشــگر مســئله فرهنگ و ملیت اســت، یعنــی بهخاطر قدمتــی که کشــور ما دارد بیشــترین جذابیت را در حوزه فرهنگ و تمدن دارد. با قرارگرفتن گردشگری در ردیف کالاهای صادراتی غیرنفتی و توجه به این صنعــت در برنامهریزی و سیاســتگذاریهای کلان اقتصــادی میتوان به کســب درآمد اقتصادی از جهانگردی امیدوار بود .»

او افــزود: «البتــه باید بــه فرهنگ و ســنت دیرین میهماننــوازی نگاهی تازه افکند و گردشــگری را هم از ایــن ظرفیت خــاص فرهنگی بهرهمنــد کرد، چراکه امــروزه در صنعــت گردشــگری نیــز میهماننــوازی Hospitality() تعریفی مشخص دارد که در آن کمیت و کیفیت زیرساختها و ظرفیتهایی مانند حملونقل هوایی، حملونقل ریلی و زمینــی، اقامتگاهها، هتلها و... ســنجیده میشــود. بیشــک توســعه این بخش مســتلزم جذب ســرمایه، رونقگرفتن کسبوکار، ورود هرچه بیشــتر به بــازار گردشــگری و ارتبــاط مؤثر در عرصه بینالملــل خواهد بود. با سیاســتهای دولت تدبیــر و امید در بخش گردشــگری و بــه لطف فضای مناسب ایجادشــده در دوره پسابرجام، در شاخصهای میهماننوازی نیز در گردشگری ایران بهبود چشمگیری حاصــل شــده و آمارهــا، محاســبات و گزارشهــای رســمی نهادهــای معتبــر این حــوزه مانند ســازمان جهانــی گردشــگری و مجمع جهانــی اقتصاد، حاکی از رشد صعودی و چشمگیر شــاخصهای گردشگری ایران از اقدامات دولت یازدهــم بودهاند». احمدیپور خاطرنشــان کرد: «البته این توســعه و بهبود واقعیتی است مشهود که به طور عینی هم ملموس بوده است. امروز بهجرئــت و باافتخار میتــوان گفت که گفتمان گردشــگری، گفتمــان ملی دولت تدبیــر و امید بوده و خواهد بود. امروز فضای گردشــگری کشور بیش از هر زمان دیگری پذیرای سرمایههای انسانی و اقتصادی در حوزههای مختلف است .»

مرتضی رحمانیموحد، معاون گردشــگری کشور، نیــز در «همایــش گفتمــان میهماننوازی بــا رویکرد توســعه گردشــگری »، گفت: «هدفگذاری در استفاده از منابع موجود در کشــورها موضوع بســیار مهمی در حوزه گردشــگری است. میهماننوازی در نهان، فطرت و گذشــته خانوادههای ایرانی نهفته اســت. همچنین آیینهایی که در اقوام مختلف ایران وجود دارند، جاذبه بسیار خوبی برای توسعه صنعت گردشگری هستند.»

معاون گردشــگری کشــور اضافه کــرد: «باید این آیینها و خصیصههای موجود در اقوام و خانوادههای ایرانــی را به صورت یک بســته کامــل درآوریم تا این بسته در توســعه صنعت گردشگری اســتفاده شود.» رحمانیموحــد ادامه داد : «فرهنــگ میهماننوازی در کشــور ما با رعایت اخلاق و آداب خاصی همراه است. اینها خاصیتهایی اســت که در مردم این کشور وجود دارد و در میان تمام اقوام ایرانی مشترک است ». معاون گردشگری کشور تصریح کرد: «آنچه ما انتظار داریم در زمینه میهماننوازی اتفاق بیفتد، نشــاط و امیدواری در جوامع محلی اســت. امروز شاهد این اتفاقهای خوب هســتیم و امیدواریم به قلههای سیاستگذاری حوزه گردشــگری دســت پیدا کنیم ». او افزود : «باید بهدور از مبادلات و مجادلات سیاسی این برنامهها را اجرا کنیم. نباید اجازه بدهیم مردم ناامید شوند و این زمینهای که برای رونق کشــور آماده شده، آسیب ببیند. امروز حدود چهار ســال از شــروع تلاشهای این دولــت در حوزه گردشــگری میگذرد و نِصابها و درجــات خوبی که در بحث امنیت، ارائه بســتههای ســفر و جذابیتهای سفر به دست آمده و نیز افزایش و نقش گردشگری در جیدیپی کشور بسیار چشمگیر است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.