ممنوعیت حضور دانشآموزان افغانستانی در جشنواره خوارزمی

Shargh - - جامعه -

«رضــا» دانشآموز افغان اســت کــه پس از دو ســال تلاشهای بیوقفــه با کمک عدهای دلســوز توانســت با کارکردن روی پروژهای در حوزه روباتیک ایدهای را در این زمینه عینیت بخشــد و پس از اتمام کار با مشــورت اســتادش تصمیم گرفته بود که در مســابقات دانشآموزی خوارزمی امســال شــرکت کند و حاصل تلاش دوســالهاش را در این فســتیوال دانشآمــوزی محــک بزند. اما پــس از مراجعه به مدرســه با نگاه ســرد مسئولان روبهرو شــد و به او گفتند که «افغانها اجازه شــرکت در این مســابقات را ندارنــد ». به گزارش رســانه حقوقــی «داتیکان»، نعمــتالله کاظمیفرامــرزی، مدیر کمیتــه اجرائی جشنواره بخش دانشآموزی جشــنواره خوارزمی، گفت: «چنین چیزی صحت دارد و براساس آییننامه و مقررات وزارت علوم تبعههای سایر کشورها - مگر اینکه اقامت دائم داشــته و دارای شناسنامه و کارت ملی باشند- نمیتوانند در این مسابقه دانشآموزی شــرکت کنند. البته این افراد را میتوانیم در ســطح منطقــه و اســتان بپذیریــم اما در ســطح کشــور، قانــون چنین اجازهای را به مــا نمیدهد». موضوع ممنوعیت شرکت این دانشآموزان تبعه کشورهای خارجی مقیم ایران، از منظــر حقوقی بیش از همه توجه را به ســمت «حقوق بشــر» جلب میکند. بر همین اساس دکتر صابر نیاورانی، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشــگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، نیز درباره حق بر آموزش از منظر قواعد حقــوق بینالملل گفت: «محتوای حق بــر آموزش در میثاق حقــوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آمده اســت. در ارتباط بــا اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین میثاق حقوق مدنی و سیاسی، آنچه در ظاهر مشــخص است این است که آموزش ابتدایــی باید بــرای همه افراد در همه کشــورها به صورت رایگان، «اجباری» باشــد. این تعهدی است که همه کشــورها از جمله ایــران آن را پذیرفتهاند؛ فارغ از هرگونه منشــأ نژادی، زبانی، جنسی، مذهبی و تابعیــت ». او دربــاره ممنوعیت حضــور افغانها در چنین جشــنوارههایی گفت : «امــا اینکه این افراد بتوانند در چنین مســابقات و جشنوارههایی شرکت کنند، به نظر نمیرســد که ایــن هم در حوزه حق بر آموزش بگنجد. حق بر آموزش جنبه تعمیم آموزش به صورت رایگان و اجباریبودن آن را دارد و کســی نمیتواند مانع حق بر آموزش باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.